דוגמא להסכם בין יורשים לחלוקת עיזבון

דוגמא להסכם בין יורשים לחלוקת עיזבון

שנערך ונחתם בפתח תקווה ביום 28 לחודש מאי 2019

ב י ן:                כ.י                                                                                              מצד אחד

           

לבין:                 א.כ                                                                                              מצד שני

לבין:                 ג.כ                                                                                            מצד שלישי

לבין:                 ד.כ                                                                                          מצד רביעי

 

 

לבין:                 י.כ                                                                                            מצד חמישי

 

הואיל:   והצדדים, כ', א', ג' וד' (להלן: "היורשים") הינם יורשים של עיזבון אביהם המנוח, מ.כ (להלן: "המנוח") אשר נפטר ביום 23.07.2018 וזאת על פי צו קיום צוואה מיום 26.02.2019 שניתן בעניין צוואת המנוח מיום 25.06.2011 (להלן: "הצוואה") ואשר העתקו מצ"ב להסכם זה כנספח א'.

והואיל:  ועל פי צו לקיום צוואת המנוח, ירשה ד' את כל זכויות המנוח בדירה ברחוב _____  פתח תקווה הידועה גם כגוש ___ חלקה ___ תת חלקה __ לרבות כל המוצמד לדירה זו ולרבות כל המיטלטלין שבדירה, כמפורט בסעיפים 1א', 1ב', 9 ו- 10 לצוואה (להלן: "הדירה והמיטלטלין שבדירה").

והואיל:  ועל פי צו לקיום צוואת המנוח, ירשה אשתו של המנוח, י.כ, את זכות המגורים בדירה ואת זכות השימוש במיטלטלין שבדירה, וזאת במשך כל ימי חייה וללא הפרעה כלשהי, כמפורט בסעיפים 1ד', 9 ו-10 לצוואה.

והואיל:  ועל פי צו לקיום צוואת המנוח, ירשו כ', א' וג' בחלקים שווים ביניהם את כל יתר עזבון המנוח, לרבות כל הכספים השייכים למנוח והמצויים בחשבונות הבנק של המנוח, לרבות כספים המצויים בחשבון הבנק בבנק ________) סניף ___ מס' חשבון _________ (להלן: "חשבון בבנק ") וכן בחשבון בבנק מזרחי טפחות (20) סניף _____ מס' חשבון ______(להלן: "חשבון בבנק מזרחי טפחות") וכן בכל יתר עזבון המנוח לרבות חסכונות, קרנות, ניירות ערך וכו', כמפורט בסעיפים 1ג', ו- 11 לצוואה (להלן: "כל יתר עזבון המנוח").

__________       __________     __________      __________     ___________

          כ.י                    א.כ                    ג.כ                           ד.כ                      י.כ

והואיל:  היורשים מעוניינים בחלוקה שונה מהחלוקה הנ"ל, כמפורט בהסכם זה להלן.

לפיכך, הוסכם בין הצדדים כדלקמן:

  1. המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם.
  1. היורשים מסכימים בזאת כי חלוקת זכויותיהם בעיזבון המנוח יהיו כדלקמן:

א.          היורשים, הגב' כ.י., מר א.כ., מר ג.כ והגב' ד.כ  יהיו זכאים ..מסעיף זה נמחק תוכן מהותי המחייב יעוץ משפטי.

ב.          לאור ההסכמה אליה הגיעו כל היורשים בהסכם זה מבקשים הם מלשכת רישום מקרקעין . מסעיף זה נמחק תוכן מהותי המחייב יעוץ משפטי.

ג.           לעניין חשבון בבנק המתנהל על שם הגב' י'  והמצוין במסגרת סעיף 1ג'(3) לצוואה, מוסכם על ידי כל היורשים כי מלוא הכספים המצויים בחשבון זה שייכים באופן בלעדי לאימם הגב' י.כ  ולאף יורש אחר אין כל זכות בכספים המצויים בחשבון זה.  

__________       __________     __________      __________     ___________

    כ.י                         א.כ                            ג.כ                   ד.כ                                י.כ

                                                      אישור

 

אני הח"מ, עו"ד ניר טולדנו, מאשר כי ביום 28.05.19 הופיעו בפניי, משרדי אשר ברחוב מוטה גור 9 פתח תקווה, ה"ה ________ת.ז. ___________ __________ ת.ז. ________, ______ ת.ז. ________,  וחתמו בפני על הסכם זה לאחר שהסברתי להם את התוצאות המשפטיות הנובעות ממנו.

                                                                                          ________________

                                                                                                חתימה וחותמת

המסמך דוגמא להסכם בין יורשים לחלוקת עיזבון מוצג למטרת התרשמות כללית וראשונית בלבד ובוודאי שאין לעשות בו שימוש בכלל וללא יעוץ וליווי משפטי מעורך דין בפרט.
זאת ועוד, מהמסמך דוגמא להסכם בין יורשים לחלוקת עיזבון נגרעו סעיפים אותם יש לכלול רק לאחר יעוץ משפטי פרטני.

     

 

לקבלת הצעת מחיר לעריכת הסכם בין יורשים, חייגו עכשיו 052-3589798  או השאירו פרטיכם בדף צור קשר ונשוב אליכם בהקדם.