דוגמא לבקשה למחיקת כתבי טענות מחמת אי תשלום שכ"ט מומחה

בבית משפט שלום                                                                                 ת.א.
 
 
 
התובעים:                     1.                    
(והנתבעים שכנגד)          2.        
                                                ע"י ב"כ עוה"ד ניר טולדנו ואח'
                                                מרחוב מוטה גור 9 ת.ד. 10450 פתח תקווה 49003.
                                                טל: 03-9309677 פקס: 03-9309674
 
                                                            -נגד-
 
הנתבעת:                                  
(והתובעת שכנגד)                      
                                               
 
 
 
בקשה למחיקת כתבי טענות בשל אי תשלום שכר מומחה בית משפט
 
 
1.   בהחלטת בית המשפט הנכבד מיום XX/XX/XX , אשר ניתנה במענה לבקשותיה החוזרות ונשנות של הנתבעת לעיון חוזר בהחלטת בית משפט למינוי מומחה ולביטול חיובה בהוצאות, נקבע כהאי לישנא:
 
      "על הנתבעת לשלם חלקה בשכר טרחת המומחה – לאלתר. החלטותיי בעניין מינוי המומחה ניתנו ונומקו, ואין כל מקום לעיון מחדש בהם. הבקשות החוזרות והנשנות מכבידות שלא לצורך. ככל שלנתבעת יש טענות ענייניות לעניין תוכן התקליטור שהועבר, הרי שהיא רשאית להעביר למומחה עם העתק לצד שכנגד התייחסות מפורטת, בתוך 10 ימים מהיום."
 
2.   על אף האמור לעיל, הנתבעת ממאנת למלא גם אחר החלטה זו, ותחת זאת הגישה היום בקשה תחת הכותרת "הודעה מטעם המבקשת", במסגרתה עותרת היא לעיכוב ביצוע כל החלטות בית משפט וזאת לפרק זמן לא מוגבל, עד שלטענתה תשלח לבית משפט "עדכון" בדבר ייצוג משפטי שברצונה לקבל.
 
3.   בדרך מתחכמת זו מנסה הנתבעת להמשיך ולסכל את בירור התיק, תוך אי מתן אפשרות למומחה מטעם בית משפט לבקר בנכס לצורך עריכת חוות דעתו, כאשר במקביל עבודות הבניה בביתה ממשיכות להתקדם וכך גם הנזק הראייתי שנגרם לתובעים הולך ומתעצם.
 
4.   יתרה מכך, בתקנות סדר הדין האזרחי ואף בפסיקה לא מוכר כלל הליך של עיכוב ביצוע החלטות אופרטיביות, מחמת "הצהרת בעל דין" שהינו עורך דין במקצועו לקבלת ייצוג משפטי באמצע הליך.
 
5.   כמובן שגם לגופו של עניין אין מקום לעיכוב ביצוע החלטה אופרטיבית חוזרת ונשנית של בית המשפט הנכבד, אשר הורתה לנתבעת עוד לפני חודשים רבים לשאת בחלקה בשכר טרחת מומחה בית משפט וכמובן שגם קבלת  ייצוג לא תאיין החלטה זו.
 
 
6.   תקנה 131 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד -1984 קובעת כי:
 
(א) בית המשפט רשאי לקבוע למומחה את שכרו והוצאותיו ואת אופן תשלומם, ובכפוף לאמור בתקנה 187(ב) – להטילם על בעלי הדין או על חלק מהם ולקבוע את מידת ההשתתפות של כל אחד מהם.
 
(ב)          בית המשפט או הרשם רשאי להורות בכל עת לבעלי הדין או לאחד מהם, להפקיד סכומי כסף שייראו לבית המשפט או לרשם, לכיסוי שכרו והוצאותיו של מומחה או לשלמם למומחה במישרין, ובגמר המשפט יחליט בית המשפט מי ישא בשכר ובהוצאות אלה; לא נענה בעל דין להוראה לפי תקנת משנה זו, רשאי בית המשפט או הרשם למחוק את כתבי טענותיו או לדחות את הדיון בתובענה למועד אחר עד שיקיים את ההוראה כאמור.
 
7.   בהחלטת של בית המשפט העליון שניתנה לאחרונה במסגרת רע"א 2373/17 סיגלית אוריון נגד אושרית טולציס ואח' מיום 27.04.17 נדונה בקשת רשות ערעור שהגישה המבקשת על החלטת בית משפט מחוזי בירושלים, במסגרתה נדחתה בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום בירושלים לביטול פסק דין אשר ניתן עקב מחיקת כתבי הטענות מכח תקנה 131(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי.
 
8.   כב' המשנה לנשיאה השופט א' רובינשטיין דחה את בקשת רשות הערעור בהחלטתו הנ"ל, המצ"ב לנוחיות בית משפט כנספח א' וקבע כי: "לשון התקנה ברורה, והיא מקנה לבית המשפט סמכות לקבוע את שכרו והוצאותיו של מומחה, ולהורות לבעלי הדין לשלמם; כן מסמיכה התקנה את בית המשפט למחוק את כתבי הטענות של מי מהצדדים משלא מילאו אחר חובת התשלום, ככל שהוטלה עליהם.
 
9.   בנסיבות העניין, נראה כי לאור התנהלות הנתבעת, אשר ממאנת לשאת בחלקה בהוצאות מומחה בית משפט וליישם את החלטות בית משפט אשר ניתנו בעניין זה כלשונן, אין מנוס ממחיקת כתבי טענותיה.
 
10. אשר על כן, מתבקש בית המשפט הנכבד:
 
א.   לדחות את בקשת הנתבעת לעיכוב כל החלטות בית משפט ולהורות על מחיקת כתבי טענותיה.
 
ב.   מחמת כך, שהתובעים נאלצים לפנות לבית המשפט פעם אחר פעם בבקשות ליישום החלטות טריוויאליות של בית המשפט ועקב כך נגרמות להם הוצאות שלא לצורך, מתבקש בית המשפט לחייב את הנתבעת בהוצאות ראליות בגין כל הסאגה הזו.
 
                                                                                                           _________________
                                                                                                                ניר טולדנו, עו"ד
                                                                                                                  ב"כ התובעים