דוגמא לבקשה להקדמת מועד דיון שנקבע בהליך של סדר דין מהיר

בבית משפט השלום                                                                               תא"מ 21698-03-16
בפתח תקווה

המבקש:                                   י.ט
(התובע)                                     ע"י ב"כ עוה"ד ניר טולדנו ו/או רימה גרסימוב
                                                מרח' מוטה גור 9, ת.ד. 10450 פתח תקווה 49003.
                                                טל': 03-9309677  פקס: 03-9309674

                                                            -נגד-

המשיב:                                    ג.י
(הנתבע)                                     ע"י ב"כ עוה"ד

 

דוגמא לבקשה להקדמת מועד דיון

בית המשפט הנכבד מתבקש להקדים את מועד הדיון שנקבע בתיק זה ליום 29.03.2017 בשעה 12:30 למועד הקרוב ביותר, בהתאם ליומנו.

ואלו נימוקי הבקשה:

1.         ביום 10.03.2016 הגיש המבקש כנגד המשיב תביעה כספית על סך 45,772 ₪, אשר בשל סכומה נדונה בהליך של סדר דין מהיר, אשר לגביו חלות הוראות פרק ט"ז1                לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: "התקנות").

2.         בענייננו קובעת תקנה 214 יא (ב) כי, יש לקבוע את מועד הישיבה המקדמית בהליך של סדר דין מהיר לא יאוחר משלושים ימים ממועד הגשת כתב ההגנה האחרון.

3.     ביום 18.04.2016 הוגש כתב הגנה מטעם המשיב בתיק זה.

4.     לפיכך, ובהתאם ללשון התקנה, תיק זה היה צפוי להיות קבוע לדיון ישיבה מקדמית לא יאוחר מסוף חודש מאי 2016.

5.     דא עקא, שלמרות שכתב ההגנה בתיק זה הוגש עוד במהלך חודש אפריל 2016 נקבע הדיון לישיבה מקדמית כשנה לאחר מועד הגשת כתב ההגנה ליום 29.03.2017.

6.     כב' השופט א. גורן בספרו "סוגיות בסדר דין אזרחי מהדורה עשירית" עמ' 426 קובע כי: 

"מכוח התקנות הוטלו הגבלות החלות בסדר דין מהיר והמופנות באופן ישיר כלפי בית המשפט, ולא כלפי בעלי הדין המתדיינים. אולם אין להסיק מכך שהתקנות בטלות, שהרי בית המשפט כמו בעלי הדין, כפוף גם הוא לסדרי הדין. גם עליו מוטלת החובה לגדור עצמו במגבלות הדיוניות המוטלות על ההליך השיפוטי מכוח התקנות, גם אם יש באלה כדי לצמצם את חופש הפעולה או את שיקול הדעת שהיו מוקנים לו אלמלא אותן מגבלות… מטרתו של סדר הדין המהיר הייתה לקצר את משך ההתדיינות בתובענות בסכומים נמוכים ולהוזיל את העלות הכרוכה בניהולן, מתוך תפישה שבתובענות אלה יש חשיבות למשך ההתדיינות ולעלויות הכרוכות בה לשם עשיית צדק עם בעלי הדין. קביעת סדר דין מהיר לתובענות בסכומים נמוכים כורכת את יישום עקרונותיו של הניהול השיפוטי עם הניסיון ליצור כללים פשוטים, ברורים ואחידים, שלא יחייבו הפעלה נרחבת ומורכבת של שיקול דעת שלא יהוו כשלעצמן מקור לשאלות משפטיות ולבירור משפטי" 

7.     הליך של סדר דין מהיר הטיל מגבלות רבות גם על בעלי הדין ולא רק על בית משפט. בין יתר המגבלות שהוטלו על בעלי הדין הנה חוסר היכולת לנהל הליכים מקדמיים הדרושים לצורך בירור האמת, כגון גילוי מסמכים ספציפיים ושליחת שאלונים שחלים בסדר דין רגיל, וזאת על מנת להגשים את המטרה של ניהול דיון מהיר ויעיל בסכסוך.

8.     בנסיבות אלו, אין זה סביר ומידתי שבהליך של סדר דין מהיר יקבע דיון מקדמי בחלוף שנה מיום הגשת כתב ההגנה.

9.     לאור האמור לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד, להקדים את מועד הישיבה המקדמית שנקבעה בתיק.

10.   במידה ויומנו של המותב הנכבד שדן בתיק אינו מאפשר את הקדמת הדיון לישיבה המקדמית, מתבקש הוא להעביר את הבקשה לנשיאת בית המשפט השלום, על מנת שזו  תפעל להקדמת הדיון באמצעות שמיעתו בפני מותב אחר, אשר יומנו יאפשר זאת.

                                                                                                                                                       _______________
                                                                                                                                                               ניר טולדנו, עו"ד
                                                                                                                                                                 ב"כ המבקש