דוגמא לבקשה להעברת דיון בשל טענה לחוסר סמכות מקומית מבית משפט שלום בנצרת לבית משפט שלום בפתח תקווה

בבית משפט השלום                                                                                                                                                    ת.א. 13719-12-15
ב נ צ ר ת

התובע:                         שהואן ערפאת ת.ז. 
                                    ע"י ב"כ עוה"ד אשרף שדאפנה
                                    מרח' הרב לוין 2 ת"ד 2853, עפולה.
                                    טל: 04-6401774  פקס: 04-6401773

                                                       -נגד-

הנתבעת:                       כחלון אס. אי. אי. אחסנה בע"מ 
                                    מרח' גיסין 57 ת"ד 10009 פתח תקווה.
                                    ע"י ב"כ עוה"ד ניר טולדנו ו/או רימה גרסימוב
                                    מרח' מוטה גור 9 ת.ד. 10450 פתח תקווה 49003.
                                    טל: 03-9309677  פקס: 03-9309674

 

בקשה להעברת דיון

א.     חוסר סמכות מקומית

1.    התובע עשה שימוש לרעה בהליכי בית משפט בכך, שלמען נוחיותו הגיש תביעה לבית משפט השלום בנצרת, במקום לבית משפט השלום המוסמך, אשר במחוז המרכז וזאת לנוכח העובדה שכל החלופות השונות למקום שיפוט, המנויות בתקנה 3 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד 1984 (להלן: "תסד"א") מוליכות באופן מובהק לדיון במחוז מרכז. במה דברים אמורים?

2.    תקנה 3(א) לתסד"א קובעת כי:

 

]

(א)         תובענה שאינה כולה במקרקעין, תוגש לבית המשפט שבאזור שיפוטו מצוי אחד מאלה:
(1)         מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע;
(2)         מקום יצירת ההתחייבות;
(3)         המקום שנועד, או שהיה מכוון, לקיום ההתחייבות;
(4)         מקום המסירה של הנכס;
(5)         מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים.

3.    בענייננו עסקה של הנתבעת ברחוב גיסין 57 בעיר פתח תקווה , כעולה מכתב התביעה, בעוד שמענה הרשום של הנתבעת ברשם החברות בעיר כפר סבא, כעולה מתדפיס רשם החברות המצ"ב לכתב הגנה זה ומסומן נספח א'.

4.    לפיכך, אין ספק שבהתאם למקום המגורים או עסקה של הנתבעת, הרי שהסמכות המקומית נתונה לבית משפט השלום במחוז מרכז.

5.     זאת ועוד, בסעיף 6 לכתב התביעה מוצא התובע לנכון להדגיש כי המכולה ששכר מהנתבעת אוכסנה בשטח מגרשה של הנתבעת אשר אין חולק שהוא בעיר פתח תקווה, כעולה אף מחשבונית מס שצורפה לכתב התביעה.

6.     בנסיבות אלו, מקום יצירת ההתחייבות והמקום שנועד או שהיה מכוון לקיום ההתחייבות הינו בעיר פתח תקווה.

7.     גם מקום המעשה או המחדל אשר בגינו הגיש התובע את תביעתו, התרחש בעיר פתח תקווה, אף לשיטת התובע, כעולה מסעיף 6 לכתב התביעה שם טען התובע כי ביום 24.03.15 נגנב משטח עסקה של הנתבעת כלי עבודה, לרבות יעה אופני זעיר (בוב קיט).

8.     לפיכך, כל החלופות האלטרנטיביות המנויות בתקנה 3 לתסד"א מוליכות להעברת הדיון בתיק לבית משפט השלום בפתח תקווה, הנמצא במחוז מרכז, ואשר לו נתונה הסמכות המקומית לדון בתיק.

9.     מהמקובץ עולה שהתובע, ניסה בצורה מלאכותית לתרץ את הגשת התביעה לבית משפט נכבד זה בכך, שטען בסעיף 12 לכתב תביעתו כי הסמכות נתונה "לאור היות השיקים ששולמו לנתבעת משוכים מבנק הנמצא בתחום סמכותו של בית המשפט הנכבד".

10.    ואולם, אין כל חשיבות לשאלה מהיכן נפרעו המחאות התובע שכו תביעתו של התובע לא  עוסקת כלל בהמחאות שהתובע טוען שנפרעו מחשבונו, אלא בטענתו המוכחשת לרשלנות הנתבעת בעסקה הממוקם בפתח תקווה , כתוצאה מפריצת מכולה.

11.    למעלה מן הנדרש יצוין, שאף התלונה אותה הגיש התובע למשטרה הוגשה בתחנת משטרת פתח תקווה, במסגרתה טען התובע כי האירוע התרחש בעסקה של הנתבעת "ברחוב גיסין אבשלום 56 פתח תקווה", וזאת כעולה מהאישור בדבר הגשת תלונה במשטרה, אותה צרף התובע לכתב תביעתו והמצ"ב לנוחיות בית משפט ומסומן נספח ב'.

12.    בנסיבות הקונקרטיות, אין צורך לקרוא את הפסיקה ואפילו לא את תקנה 3 לתקנות סד"א כדי להגיע למסקנה חד משמעית שתביעת התובע נגד הנתבעת, אשר מקום עסקה בעיר פתח תקווה, לא הייתה צריכה להיות מוגשת לבית משפט השלום בנצרת.

13.    לפיכך, מדובר בדוגמא קלאסית ל- "שיטת מצליח" הידועה לשמצה שכן, אם הנתבעת לא
הייתה מעלה את סוגיית הסמכות המקומית בהזדמנות הראשונה, סביר להניח כי טענתה לא הייתה נשמעת.

14.    אם לא יועבר הדיון לבית המשפט השלום המוסמך בפתח תקוה, תסוכל אף כוונתו של מתקין התקנות, אשר התקין את כללי הסמכות במטרה להקל במידת האפשר עם הנתבע.

15.    אשר על כן, מתבקש בית המשפט הנכבד, להורות על מחיקת התביעה ולחילופין להורות על העברתה לדיון בבית משפט השלום המוסמך בפתח תקוה, ולחייב את התובע לשאת בהוצאות העברת הדיון.

                                                                                                                                               ניר טולדנו , עו"ד
                                                                                                                                                  ב"כ הנתבעת

החלטת בית משפט בנצרת  במסגרת ת.א 13719-12-15 עראפת שהואן נגד כחלון אס. אי. אי בבקשה להעברת דיון בשל חוסר סמכות מקומית