דוגמא לבקשה לביטול מינוי מומחה

 

 

בבית משפט לענייני משפחה                                                                       תמ"ש 11-16

בראשון לציון                                                                                                     

הנתבע:                         פלוני

                                    ע"י ב"כ עוה"ד ניר טולדנו ו/או רימה גרסימוב

                                    מרח' מוטה גור 9 ת.ד. 10450 פתח תקווה 49003 

                                     טל': 03-9309677 פקס: 03-9309674

                                                                  – נ ג ד –

התובעת:                       אלמונית

                                   

בקשה לביטול מינוי מומחה

 1. בהחלטת בית המשפט הנכבד מיום 06.11.17, מונה השמאי, מר ס' כמומחה מטעמו, על מנת שיישום את שווי עלויות הבניה של הבית בו מתגוררים הצדדים להליך נכון למועד בניית הבית, אשר בנייתו הסתיימה בחודש ספטמבר 2011, כפי המוסכם על הצדדים (להלן: "ההחלטה").
 1. עוד נקבע בהחלטה זו כי, טענות הצדדים לא יוצגו בפני השמאי וכי שכר טרחת השמאי ישולם בשלב זה על ידי התובעת (עמוד 16 שורות 18-21 לפרוטוקול הדיון מיום 06.11.17).
 1. בהתאם להחלטה זו, פנו ב"כ הצדדים במשותף למומחה בית משפט ביום 17.12.17, כאשר במסגרת סעיף 4 למכתב פנייתם זה הדגישו בפני המומחה כי: " למען הסר ספק יובהר, כי הצדדים אינם רשאים להעביר אליך מסמך כלשהו ו/או לפנות אליך בכל עניין שהוא, למעט עניינים פרוצדורליים ובכפוף להעברת עותק מפנייתם באופן מיידי לצד שכנגד, ואילו הנך רשאי לפנות לשני ב"כ הצדדים במשותף ולהבהיר עמם את הטעון הבהרה לצורך מתן חוות דעתך".

       צילום מכתב הפניה המשותף שנשלח אל המומחה מטעם ב"כ הצדדים מצ"ב לתגובה זו ומסומן נספח א'.

 1. ביום 26.12.17 נערך ביקור מתואם בנכס על ידי מומחה בית משפט, כאשר לביקור זה לא התייצב ב"כ התובעת, בעוד שהח"מ, ב"כ של פלוני התייצב לביקור.
 1. בטרם התחיל מומחה בית משפט בסיורו בנכס, ביקשה התובעת ממנו שישוחח טלפונית עם בנה, ומומחה בית משפט עשה כן, למורת רוחו של ב"כ הנתבע וחרף החלטת בית משפט.
 1. לאחר הביקור ביקש מומחה בית משפט לקבל התייחסות להבדלים בין היתרי בניה שניתנו לבית לבין התוספות, אם נבנו בפועל, כעולה מפנייתו במיל אל ב"כ הצדדים מיום 02.01.18. צילום פניית המומחה לב"כ הצדדים מיום 02.01.18 מצ"ב לתגובה זו ומסומן נספח ב'.
 1. במענה לכך, העביר ב"כ הנתבע אל המומחה את התייחסות הנתבע לשאלתו ואף ציין כי אין לנתבע כל התנגדות שמומחה בית משפט יגיע לביקור נוסף בנכס.

       צילום מכתב תשובת ב"כ הנתבע לפניית המומחה מצ"ב לתגובה זו ומסומן נספח ג'.

 1. דא עקא, שהתובעת בחרה שוב להתעלם מהחלטת בית משפט בכך, שבתשובתה לפניית המומחה טענה כי הנתבע מטעה את המומחה כביכול ואף דרשה ממנו לשוחח עם האדריכלית שלה ולקבל ממנה מסמכים שונים ולא ידועים ואף להטיל את העלויות של המומחה על שני הצדדים במשותף, כל זאת בהתעלם מהחלטת בית משפט.
 1. כך נרשם במיל ששיגר ב"כ התובעת למומחה בית משפט מיום 05.01.18: "ס' שלום. לטעמנו הצד השני מנסה להטעותך. חשוב מאוד כי תבדוק את הנתונים מתוך הרשויות. מצ"ב צילום של הגרמושקה שכוללת את התוספות בניה במרתף ובעליית הגג מ- 13.011.11 + היתר בניה מעודכן הכולל בתוכו את התוספות. אני אנסה להעביר מסמך מאת האדריכל שאתה חייב לשוחח עימו את העלויות תטיל על הצדדים במשותף. אל תשמור על קבלת מסמכים שלא מאושרים על ידי הרשויות. אנא אשר בבקשה."

       צילום מכתב תשובת ב"כ התובעת לפניית המומחה וכן תשובת המומחה, שהוא ממתין לטלפון ולמסמכים מטעם האדריכל מצ"ב לתגובה זו ומסומן נספח ד' ו- ה'.

 1. בעקבות כך, פנה המבקש ביום 09.01.18 אל בית משפט בבקשה במסגרתה עתר, בין היתר להבהיר למומחה בית משפט כי חל עליו איסור מוחלט לשוחח עם האדריכל של התובעת וכן עם בנה,  וכן לקבל מהם מסמכים כלשהם, מלבד היתרי בניה וגרמושקה, אשר נמסרו למומחה זה מכבר.    
 1. בהחלטת בית משפט מיום 15.01.18 אשר ניתנה לאחר קבלת תגובת המשיבה נקבע כי: "על הצדדים לפעול בהתאם להנחיות שניתנו בהחלטת בית המשפט מיום 06.11.17. לשמאי יועברו מסמכים על פי דרישתו בלבד, כאשר כל המצאה לשמאי תבוצע על ידי ב"כ שני הצדדים יחד ושניהם יהיו חתומים על המכתב הנלווה למסמכים. בנוסף, כל פגישה של השמאי לצורך קבלת הבהרות או שיחה, תבוצע עם ב"כ שני הצדדים יחד".

 

 1. גם בהחלטת בית משפט מיום 16.01.18 אשר ניתנה לאחר קבלת תשובת המבקש לתגובת המשיבה נקבע, בין היתר כי: "בנוסף, מסמכים יוצגו לשמאי רק כמצורפים למכתב עליו חתומים שני באי כח. כתבי טענות לא יוצגו בפני השמאי. עלויות חוות הדעת ישולמו בשלב זה על ידי התובעת, בהתאם להחלטה שניתנה, בכלל זה כל הביקורים בנכס הנדרשים לצורך הכנת חוות הדעת."

 

 1. ביום 17.01.2018 המציא ב"כ המבקש את החלטות בית משפט מיום 15.01.2018 ומיום 16.01.2018 לידי מומחה בית משפט, עם העתק לב"כ המשיבה באמצעות המייל, במסגרתו הבהיר למומחה בית משפט פעם נוספת ובין היתר כי, הצדדים אינם רשאים להציג בפניו כתבי טענות וכי לא יוצגו בפניו מסמכים אלא רק אם מסמכים אלו יצורפו למכתב עליו יהיו חתומים שני ב"כ הצדדים.
 1. במענה לכך, התקבל מכתב תשובתו של ב"כ המשיבה אל מומחה בית משפט, בו למעשה לגלגה המשיבה להחלטת בית משפט. שם נכתב כי: " שלום. קראתי את האימייל עם ההדגשות וקצת נבהלתי. אתה רשאי לפעול כ התאם לשיקול דעתך המקצועי ובאם יש לך בקשה ו/או צורך לשלוח אלינו פניה וזה יוגש לבית המשפט. תודה. "

 

       צילום מכתב הפניה של ב"כ המבקש אל מומחה בית משפט וכן מייל תשובה של ב"כ המשיבה מאותו היום מצ"ב לבקשה זו ומסומן נספח ו'.

 1. ביום 18.02.18 התקיים ביקור נוסף בנכס, אליו התייצבו הצדדים וב"כ. למרבה הצער, הביקור התאפיין באווירה עוינת שנבעה מהתססה ומאמירות חוזרות ונשנות של ב"כ המשיבה למומחה בית משפט כי המבקש ניסה כביכול להונות ולרמות אותו בכך, שהסתיר ממנו כביכול את עלית גג הלא מרוצפת ושאינה משמשת למגורים ואשר העלייה אליה מתאפשרת באמצעות סולם נשלף מהתקרה.
 1. ואכן, הרושם שעלה במהלך הביקור כי מומחה בית משפט הושפע עד מאוד מאמירות אלו של ב"כ המשיבה ולכן אמר במהלך הביקור לב"כ המבקש בנוכחות המבקש כאילו לא ניתנה לו הזדמנות בביקורו הקודם לעלות לגג ואף הביע את דעתו שעל המבקש לשאת בשכרו בגין הביקור הנוסף וזאת על אף החלטת בית משפט שהומצאה לו ואשר קבעה כי בשלב זה המשיבה תישא בעלות זו, כל זאת למרות שבביקורו הקודם של המומחה הוצע לו הן על ידי המבקש והן על ב"כ לעלות לעלית הגג, אך המומחה הסביר שאין לו צורך בכך וכן שלא היתה כל סיבה לאי התייצבותו של ב"כ המשיבה לביקור הקודם!.
 1. להפתעת המבקש וב"כ, לקראת תום הביקור הפתיע המומחה את המבקש ואת ב"כ, כאשר פנה אל ב"כ המבקש ושאל אם בכוונתו להגיש בקשה לפסילתו שאם כן, לדבריו חשוב שידע זאת על מנת שלא יתחיל בהכנת חוות דעתו. ב"כ המבקש אשר נדהם משאלה זו, השיב לו: האם הוא סבור שיש סיבה לכך? ולשאלה זו לא התקבלה תשובה.
 1. המבקש עוד לא הספיק להתאושש ממהלך הביקור העוין ואז נדהם לקבל יום למחרת עותק ממייל נוסף שנשלח על ידי ב"כ המשיבה, אל מומחה בית משפט מיום 19.02.18, במסגרתו שבה המשיבה על טענתה לפיה המבקש הסתיר כביכול ממנו בצורה מכוונת את עלית הגג הלא מאוכלסת ולא מרוצפת ואף הגדילה לעשות כאשר החלה להשמיע טענותיה לגופו של עניין ביחס לעלויות הצפויות, לרבות עלויות פיתוח וזאת בניגוד להחלטת בית משפט, אשר קבעה במפורש כי טענות הצדדים לא ישמעו בפני המומחה. כך נרשם במייל שנשלח אל מר ס' על ידי ב"כ המשיבה מיום 19.02.18:

       "בהמשך לפגישה אמש, ולאחר שנדהמתי לראות נתונים חדשים ואת הבניה בגג אשר הוסתרה במצורה מכוונת על ידי הצד שכנגד, להלן השלמת נתונים שמסבירים את מה שהיה חסר אמש ושוב הוסתר אמש כבר בפעם השנייה! ויש לכך משמעויות. ראה למטה בצהוב לגבי חלל הגג, בנוסף חשוב לציין שעצם בניית הגג בצורה כזאת שאפשר להתהלך ברובו זקוף מייקרת את הבנייה שלו מה גם שהושקע בידוד צמר סלעים ולטות עץ בתוך פנים הגג!

ההכנה לשירותים ומקלחת נמצאת מאחורי הקיר החלול שהשמאי ראה בחלל הגג, מצ"ב תכנית הצעה של האדריכל הכוללת את השירותים והמקלחת.

ניתן היה לראות זאת כמובן בתשתיות אשר הוכנו והוסתרו על ידי הצד שכנגד"

חשוב לציין שהחדר של 25 מ"ר בעליית הגג נמסר לצד שכנגד כאשר הוא בנוי עם תקרה מבודדת + הכנה לחשמל ומים אבל לא מרוצף למעט המרפסת גג שאליה יוצאים מהחדר שבעליית הגג שהיא מרוצפת ומוכנה לשימוש, כדי להשמיש את התוספת של החדר בעליית הגג יש להשקיע בריצוף + התקנה של 2 חלונות בגג + כלים סניטרים למקלחת, עדיין הבניה עלתה כסף וכמו כן שולם תוספת פיתוח של כ-55000 ₪ לחברה הכלכלית בגין המטרים הנוספים בגרמושקה המעודכנת עבור התוספת של החדר בעליית הגג והגדלת המרתף"

       צילום המייל שנשלח על ידי ב"כ המשיבה אל מומחה בית משפט מיום 19.02.2018 מצ"ב לבקשה זו ומסומן נספח ז'.

 1. מהאמור לעיל, עולה כי המשיבה מצאה לנכון ביודעין ובמפגיע לזלזל בהחלטת בית משפט כאילו מדובר       "בקליפת שום" במובן זה שהעלתה טענותיה בפני המומחה ואף שלחה לו תוכנית הצעה של אדריכל, שכוללת שירותים ומקלחת וירטואליים שלא קיימים כלל בעלית הגג ובכך השפיעה באופן פסול על חוות דעתו של המומחה, אשר כזכור מונה רק על מנת לקבוע את שווי העלויות הבניה בפועל ולא את שווי הנכס.
 1. חמור מכך, תוך זלזול והמשך התעלמות מהחלטה מפורשת של בית המשפט, אשר קבעה כי המצאה של כל מסמך למומחה תבוצע על ידי ב"כ שני הצדדים, אשר יהיו חתומים יחד על המכתב הנלווה להמצאתם, צרף ב"כ המשיבה למכתבו למומחה תוכנית מוצעת של אדריכלית, שלא תואמת את המציאות ואף לא התבקשה כלל על ידו, וזאת בהמשך להמצאת מסמכים קודמת שנעשתה למומחה על ידי המשיבה, אשר טיבם אינו ידוע בשלב זה למבקש ולא מן הנמנע שמומחה בית משפט אף נחשף לחוות דעת מטעם המשיבה.
 1. בדרך זו של העלאת טענות בפני המומחה של מרמה, הטעיה והסתרה, לרבות טענות על השקעות שנעשו כביכול ועלויות פיתוח ששולמו לטענתה בסכום של 55,000 ₪ וכן בצירוף של תוכנית אדריכלית מוצעת לגבי תוכנית עתידית שלא בוצעה כלל בעלית הגג, הצליחה למרבה הצער המשיבה לזהם את הלך רוחו של המומחה, אשר היה אמור להגיש את חוות דעתו על בסיס נתונים עובדתיים ולא על בסיס טענות הצדדים.
 1. העובדה שב"כ המבקש מציית להחלטת בית משפט שאסרה על השמעת טענות הצדדים ואינו משיב לטענות ב"כ המשיבה לא יכול לבוא לו לרועץ. יחד עם זאת, אי המענה של ב"כ המבקש לטענות שמעלה ב"כ המשיבה בפני מומחה בית משפט, על מנת שלא להפר את החלטת בית משפט שקבע שטענות הצדדים לא ישמעו בפני המומחה, מתפרשת קרוב לוודאי על ידי מומחה בית משפט כהודאה בטענות אלו, וסיטואציה זו אינה מתקבלת על הדעת.
 1. בנסיבות אלו, נראה כי אין מנוס להעביר את מומחה בית משפט מתפקידו שכן, הוא נחשף לטענות המשיבה ולמסמכים מטעמה, כל זאת בניגוד מוחלט להחלטת בית משפט ובשים לב לכך, שמינויו נעשה מלכתחילה לפנים משורת הדין שכן, נטל ההוכחה להוכחת עליות הבניה בפועל היה מוטל על כתפי המשיבה ואין מחלוקת עובדתית שהיא לא עמדה בו.
 1. כאשר הבקשה להעברת המומחה מתפקידו מוגשת לפני מתן חוות דעתו ולפני חקירת המומחה, הרי שבנסיבות אלו ברור כי הטעם שביסוד הבקשה דנא אינו קשור לממצאי המומחה ו/או לקביעותיו, שטרם ניתנו, אלא הוא נעוץ בצורך החיוני והרצון הכן לשמור על אובייקטיביות והגינות של טוהר ההליך המשפטי וכן על מנת למנוע כל חשש למשוא פנים ולפגיעה בעשיית הצדק ובמראית פני הצדק.
 1. בנוסף ברור כי המשיבה במעשיה ובהפרותיה המכוונות אחר החלטות בית משפט היא זו שהביאה להגשת בקשה זו ואין למשיבה להלין אלא על עצמה.
 1. בהתאם לפסיקה, בית המשפט יטה ביתר שאת להיעתר לבקשה לפסול מומחה מטעמו כאשר המומחה טרם נתן את חוות דעתו שכן, במקרה כזה ברור כי הבקשה אינה קשורה לתוכנה של חוות הדעת ושיקוליו של מבקש הפסילה אינם מושפעים ממנה (ראו למשל רע"א 5611/07 לינצקי נגד קופ"ח של ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י פורסם בנבו 2007).
 1. הלכה פסוקה ידועה ומושרשת היא, כי מומחה שמונה על ידי בית המשפט הינו בבחינת זרועו הארוכה של בית המשפט, והוא כפוף לאמות המידה המחייבות אף את בית המשפט הנכבד בדונו בריבם של הצדדים הבאים בפניו. הנפקות המעשית של כלל ברזל זה, היא שאסור שיתקיים אפילו חשש של משוא פנים מצד מומחה בית המשפט, והוא מצופה ליתן חוות דעת מקצועית ואובייקטיבית, תוך שמירה על זכויות הצדדים, כמתחייב ממעמדו ומכוח היותו ממלא תפקיד מטעם בית המשפט.
 1. מומחה בית משפט ששאל בעצמו את ב"כ המבקש בתום ביקורו, אם בכוונתו לבקש את פסילתו חשף בשאלתו זו את משוא הפנים שטמון בהלך רוחו וששאלה זו מצטרפת להיחשפותו של המומחה לתוכנית אדריכלית מוצעת ולטענות המשיבה, לרבות בקשר לעלויות פיתוח, אין מנוס מלקבוע שיש להעבירו מתפקידו.
 1. בשולי הדברים אף יצוין כי מומחה בית משפט הינו שמאי שמתמחה בהערכת שווי נכסים, אך אינו מתמחה בהערכת שווי עלויות בניה ולצורך כך היה צריך למנות מומחה שהוא בעל השכלה של מהנדס בתחום הבניה.
 1. אשר על כן, מתבקש בית המשפט הנכבד להיעתר לבקשה, תוך חיוב המשיבה בהוצאות הבקשה שנובעת בשל התעלמותה מהחלטות בית משפט.

____________________            

  ניר טולדנו, עו"ד

ב"כ המבקש