בקשה לפטור מערבון בערעור דוגמא

בבית משפט לענייני משפחה                                                                     עמ"ש XXX-02-20

בפתח תקווה

 

 

המערערת:                   

                                    ע"י ב"כ עוה"ד ניר טולדנו

                                    מרחוב מוטה גור 9, ת.ד 2690 פתח תקווה.

                                    טל: 03-9309677 פקס: 03-9309674

 

                                                -נגד-

 

המשיבים:       

 

המשיב 1:                    

(החייב)                         מרחוב

 

המשיב 2:                    

(הנאמן)                         מרח'

                                    טל:

 

בקשה לפטור מערבון ולחילופין לקיזוז סכום ההוצאות אם יפסקו מחוב הפסוק של החייב בתיק הוצל"פ

1.ביום 18.02.2020 הגישה המערערת ערעור על החלטת כב' רשמת הוצאה לפועל בפתח תקווה מיום 05.02.2020, אשר קבעה בהחלטתה מאותו היום כי המשיב 2, אשר שימש כנאמן על כספי המשיב 1 להבטחת תשלומי מזונות עתידיים, בהתאם לפסק הדין שניתן בבית משפט לענייני משפחה מיום 09.03.2014, לא הפר את הסכם הנאמנות.

 1. ביום 19.02.2020 ניתנה על ידי בית המשפט הנכבד החלטה, במסגרתה נקבע כי על המערערת להפקיד בתוך 7 ימים סך של 7,000 ₪ בקופת בית משפט, להבטחת הוצאות המשיבים אם ידחה הערעור.
 1. המערערת מגישה בקשה זו מאחר ולצערה הרב, אינה מסוגלת לגייס את סכום העירבון הדרוש בהתאם להחלטת כב' בית משפט.
 1. המערערת התחתנה לפני כשנה עם מר א'. בעלה של המערערת הוא בעל 100 אחוזי נכות, אשר הכנסתו היחידה הינה מקצבת נכות מביטוח לאומי בסך של 5,000 ₪ לחודש. בעלה של המערערת הוא אב לשישה ילדים, אשר מתוכם ארבעה קטינים ומתוך הכנסתו היחידה מקצבת נכות עליו לשלם כ- 2,000 ₪ לחודש מזונות. סכום המזונות אותו חייב בעלה של המערערת לשלם מתקזז מקצבת הנכות שלו, כעולה מתדפיס ביטוח לאומי המצ"ב לבקשה זו ומסומן נספח א'.
 1. ארבעת ילדיו הקטינים של בעלה של המערערת מגיעים לביתם של המערערת ובעלה הן באמצע השבוע וכל שבת שנייה ואף הם סמוכים לשולחנם. משכך, לא רק שבעלה של המערערת לא מפרנס, אלא שהמערערת למעשה מפרנסת יחידה ועובדת במשרה מלאה כמורה בתנועה לגיל הרך.
 1. המערערת עובדת במעמד עוסק פטור בחברת __ והכנסתה ברוטו עומדת על 7,800 ₪ לחודש, כעולה מתדפיסי חשבון הבנק של המערערת המתנהל בבנק __ סניף ___ המצ"ב לבקשה זו ומסומן נספח ב'.
 1. הכנסתה של המערערת היא ברוטו ולא נטו, מאחר והמערערת לא מקבלת תלוש שכר ועובדת במעמד של פרילנסר עצמאי כנגד קבלות וכל הוצאות הנסיעה מגולמות כבר בתוך שכרה הנ"ל.
 1. בבעלות המערערת רכב מסוג ___, שנת יצור __, אשר נרכש לפני כחמש שנים. המערערת צריכה את הרכב לצורך הגעתה לעבודה יום יומית בגנים בערים שונות בארץ.
 1. כעולה מתדפיסי חשבון העו"ש, המערערת נמצאת כיום ביתרת חובה של 6,000 ₪, כאשר במהלך החודשים האחרונים נאלצה לקחת מהבנק 3 הלוואות, אשר ההלוואה האחרונה מבניהן נלקחה ביום 12.02.2020 בסכום של 12,000 ₪ ואשר סכום ההחזר החודשי לגביהן עומד על 1,266 ₪ לחודש, כעולה מתדפיסי חשבון הבנק של המערערת שצורפו לבקשה זו כנספח ב'.
 1. הלוואות אלו שנטלה המערערת נובעות אך ורק מכך שהמשיב 1 חדל למעשה לשלם מזונות שוטפים על פי פסק דין וזאת מחודש מאי 2019 ולאחרונה אף הגיש בקשה לעיכוב הליכים בתיק בשל הליכי חדלות פירעון.
 1. המערערת שוכרת דירה עם בעלה בעיר __ ומשלמת עבורה דמי שכירות בסך של 4,100 ₪ לחודש, כעולה מהסכם השכירות המצ"ב לבקשה זו ומסומן נספח ג'.
 1. זאת ועוד, המערערת לא דרשה מהמשיב 1 לשלם מחציות עבור ילדיהם המשותפים מיום מתן פסק דינה של כב' השופטת, למעט פעם אחת שהבת ל' טסה לפולין במסגרת בית הספר ולמעשה כל השנים המערערת מימנה את הוצאות המחציות לבדה, מאחר וגם שפנתה למשיב 1 באופן אישי, הוא נהג לסרב ולא לשתף פעולה.
 1. גם כיום, כאשר שתי בנותיה של המערערת בגירות, היא עדיין נושאת כמיטב יכולתה בהוצאות שונות שלהן, לרבות קופת חולים.
 1. מיד לאחר קבלת החלטת כב' בית משפט בדבר גובה העירבון הנדרש, פנתה המערערת לחבריה ומכריה השונים בניסיון לגייס את סכום העירבון, אך לצערה הרב כל קרובי משפחתה הכזיבו אותה, מאחר ואף אחד מהם לא הסכים להושיט לה עזרה או סיוע כספי.
 1. יצוין כי המערערת לא שילמה שכר טרחה אף לב"כ במועד הגשת הערעור בשל מצבה הכלכלי הקשה וב"כ הסכים שאת שכ"ט תשלם, אם בכלל, רק כאשר יתאפשר לה הדבר, מאחר והוא מזדהה עם מצוקתה וחוסר הצדק המשווע שנגרם לה בהחלטת כב' רשמת הוצל"פ.
 1. המערערת סבורה בכל הצניעות והענווה כי סיכויי ערעורה על החלטת כב' רשמת הוצאה לפועל גבוהים ביותר להתקבל, מאחר והחלטת כב' רשמת הוצאה לפועל אינה מתיישבת עם לשונו הברורה והחד משמעית של הסכם הנאמנות, אליו הגיע ב"כ עם המשיבים.
 1. המערערת אף צרפה לערעורה כמוצג 5 טבלה מפורטת, ממנה עולה בבירור כי אם הנאמן היה פועל בהתאם המתווה שנקבע בהסכם הנאמנות, היו נותרים עדיין בידיו כספים בסך של 83,316 ₪.
 1. עיקר טעותה של כב' רשמת הוצאה לפועל בכך, שנימקה את החלטתה לפטור את הנאמן מחובתו לקיום הנאמנות בכך, שמיום החתימה על ההסכם הנאמנות שולמו לתיק ההוצל"פ סך כולל של 153,756 ₪ שכן, לסכום זה אין כל רלוונטיות לסכום ששולם לתיק ההוצל"פ על ידי המשיב 1, שהרי הנאמן לא היה אחראי כלל לתשלום מזונות שוטפים, אלא אך להשלמת הסכום החסר בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף 3 להסכם ואשר על פיו לא היה רשאי להעביר מעבר לסך של 46,684 ₪ בגין כל התקופה שמיום החתימה על ההסכם ועד ליום זה.
 1. בנסיבות אלו, המערערת סבורה כי סיכויי ערעורה גבוהים להתקבל וכי הטעות של כב' רשמת הוצאה לפועל גלויה לעין ופשוטה ביותר לבירור!
 1. בתיק ההוצל"פ שמתנהל נגד המשיב 1 עומד גובה החוב נכון ליום זה על סך של 40,583 ₪, כעולה מתדפיס חוב עדכני המצ"ב לבקשה זו ומסומן נספח ד'.
 1. מאחר וחובו של המשיב 1 בתיק ההוצל"פ הוא חוב שמקורו בפסק דין חלוט, שאינו שנוי במחלוקת, ואין חולק שעל המשיב 1 לשלם מזונות שוטפים, עותרת המערערת לכך שסכום העירבון בתיק שנקבע על ידי בית המשפט הנכבד יובטח בדרך של קיזוז מחובו של המשיב 1 כלפיה בתיק ההוצל"פ.

 

 1. 22. בהחלטת בית המשפט העליון מיום 28.06.99 שניתנה במסגרת רע"א 7727/98 קלר קסטיאל נגד בית חולים קפלן ואח' נקבע כי: "זכות הקיזוז יכולה לשמש כתחליף להפקדת ערבון כאשר בידי המשיב סכום העולה על גובה הערבון, אשר אין מחלוקת שעל המשיב לשלמו למבקש הפטור. במקרה כזה עשוי אפשרות הקיזוז להוות ערובה מספיקה לתשלום הוצאות המשפט".
 1. בנסיבות העניין, בהן חובו של המשיב 1 אינו שנוי במחלוקת ועולה בהרבה מסכום הערבון שנקבע בהחלטת בית משפט, ומחמת מצבה הכלכלי הקשה של המערערת הנובע בעיקר מכך שהמשיב 1 לא משלם מזונות שוטפים וגם מכך שהמשיב 2 כנאמן הפר בצורה בוטה את הסכם הנאמנות, עותרת המערערת לכך שבית המשפט הנכבד יורה על פטור מערבון ולחילופין על המרתו בדרך של קיזוז מהחוב הפסוק בתיק ההוצל"פ, וזאת על מנת שלא לחסום בפני המערערת את זכות הגישה לערכאות אך בשל עוניה.
 1. תצהיר המערערת מצ"ב לבקשה זו כחלק בלתי נפרד ממנה.
 1. אשר על כן, מתבקש בית המשפט הנכבד, להיעתר לבקשה.

 

                                                                                               ________________

                                                                                                     ניר טולדנו, עו"ד

                                                                                                      ב"כ המערערת