בקשה לביטול קנס שניתן על עטיית מסכה לקטין בשל נגיף הקורונה לדוגמא

ניר טולדנו,   משרד עורכי – דין

Law office ,Nir Toledano

______________________________________________________________

רח' רבין 4 בסר סיטי, בניין T  ת.ד. 2690 פתח תקווה 4912601

Petah Tikva 4912601 4 Rabin  St. B Building BSR city, P.O.Box 2690

טל:  03-9309677 – Tel    פקס: 9309674 – 03 Fax

דואר אלקטרוני : E-mail : office@toledano.co.il

ניר טולדנו, עו"ד ונוטריון

שרון לייסט, עו"ד

יום:   02 בדצמבר,  2020  :DATE

לכבוד

אגף פיקוח עירוני רב תכליתי

מרח' חובבי ציון 37

פתח תקווה 4936255

א.ג.נ.,

הנדון: בקשה לביטול דוח בגין עטיית מסכה בשל נגיף הקורונה

בשם מרשתי, הגב'  __________, הריני מתכבד לפנות אליכם בעניין הנדון כדלקמן:

  1. מרשתי הינה אימו של הקטין, נ' ת.ז. ______, אשר הינו קטין בן 16 שנים.
  1. ביום 01.12.2020 יצא הקטין, אשר מתגורר ברחוב ________ פתח תקווה, מביתו לפעילות ספורטיבית שגרתית לכיוון רחוב חיים עוזר הסמוך למקום מגוריו, כשהוא לבוש בבגדי ספורט ונועל נעלי ספורט, עם אוזניות על מנת לשמוע מוזיקה בשעת הליכה מהירה.
  1. בשעה 16:00 או בסמוך לכך, התבקש הקטין לעצור על ידי פקח עירייה ולמסור את פרטי זהותו ומבלי להסביר לו בגין מה התבקש לעצור ועל מה ניתן הדוח, קיבל בו במקום דוח אשר בדיעבד הסתבר לו שהוא על סך 500 ₪ על אי עטיית מסכה!
  1. הדוח שניתן לקטין הינו דוח שניתן שלא כדין שכן, מדובר בנער קטין בן 16 שיצא לפעילות ספורטיבית, כעולה בברור אף מהתמונות שצורפו לדוח ואשר בעטיה של הפעילות היה פטור מלעטות מסכה, לפי סעיף 3ה (ב)6 לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), תש"ף-2020.
  1. לעניין זה יודגש כי על פי הנחיות מנהלת קורונה מס' 38 בדבר עדכון מדיניות לאכיפת העבירה של אי עטיית מסיכה היה על הפקח לברר עם הקטין את הסיבה לאי עטיית מסכה ובמקרה בו לא בוצעה העבירה, כמו במקרה שלנו בשל ביצוע פעילות ספורטיבית – לא להטיל קנס. טעם זה כשלעצמו מהווה עילה מספקת לביטול הקנס שכן, הקטין לא נשאל כל שאלה על ידי נותן הדוח, מלבד הדרישה לקבלת מספר תעודת זהותו של הקטין, הא ותו לא.
  1. יתרה מכך, על פי הנחיות מנהלת קורונה מס' 38 בדבר עדכון מדיניות לאכיפת העבירה של אי עטיית מסיכה, כאשר מדובר בקטין – יש להפעיל שיקול דעת ולהימנע ממתן דוח ובמקום זאת להסתפק בהסברה ו/או באזהרה גם במקרים בהם לא קיימת סיבה מוצדקת לאי עטיית מסכה, מקל וחומר שבמקרה דנן ניתן לראות בברור שהקטין עטה מסכה על סנטרו ועל פי ההנחיות שמדובר בקטין שיש ברשותו מסכה – ניתן להסתפק בהסברה בלבד, בהתאם לנסיבות העניין.
  1. כך נקבע במפורש בסעיף 4ב (2) להנחיות: "כאשר אדם אינו עוטה מסיכה בנסיבות שבהן הסיכון להדבקה נמוך באופן יחסי, יש לפעול בדרך של הסברה ואזהרה ולא להטיל קנס"

ובהמשך בסעיף 4ב (4)(א) להנחיות: "אם מדובר באדם שעוטה מסיכה, אך באופן שאינו מכסה את הפה והאף כנדרש – יש להורות לו לעטות מסכה באופן המכסה את הפה והאף כנדרש, באופן מיידי, ואם מדובר בעבירה ראשונה – ניתן להסתפק באזהרה".

 

  1. יצוין כי הקטין, אשר יוצא באופן קבוע להליכות ספורטיביות לאחר שעות לימודיו הרבות בזום, ואשר לו זו הייתה התקלות ראשונה עם גורמי אכיפת החוק, לקח קשה את קבלת הדוח ומאז המקרה מסתגר בחדרו ומסרב לצאת מהבית.
  1. לאור כל האמור במצטבר לעיל, מבוקש מכבודכם לבטל את הדוח ולחילופין להמירו לאזהרה בלבד.
  1. לתשובתכם המיידית אודה.

בכבוד רב,

ניר טולדנו, עו"ד