בקשה לאיסור פרסום וקיום דיון בדלתיים סגורות דוגמא

בבית משפט השלום                                                                               ת”א XXXX-04-15
ב ת ל    א ב י ב

המבקש:                       פלוני
(הנתבע)                         ע”י ב”כ עוה”ד ניר טולדנו
                                    מרח’ מוטה גור 9 ת”ד 10450 פתח תקווה 49003.
                                    טל: 03-9309677  פקס: 03-9309674

                                                            -נגד-

המשיב:                        אלמוני
(התובע)                         ע”י ב”כ 

בקשה לאסור פרסום וקיום דיון בדלתיים סגורות

בית המשפט הנכבד מתבקש לעשות שימוש בסמכותו לפי סעיפים 68(ב)(7) ו-70 (ד) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] תשמ”ד 1984 (להלן: “החוק”) ולאסור פרסום שמו ופרטיו של המבקש וכן, להורות על קיום הדיון בדלתיים סגורות.

בקשה זו מוגשת פעם נוספת לנוכח החלטת בית משפט מיום 21.05.15 אשר מחק את בקשתו הקודמת של המבקש בשל היותה בלתי מפורטת, על דרך הפנייה למסמכים אחרים וללא הצבעה על מקור סמכותו של בית משפט לדון בבקשה.

ואלו נימוקי הבקשה:

1.   מקורו של תיק זה הינו בתביעה כספית שהגיש המשיב כנגד המבקש, בשל מעשים שהוא מייחס לו בכך שהמבקש העביר כביכול לצד ג’ תמונה שבה נראה כביכול המשיב באקט מיני עם המבקש.

2.   המבקש הגיש כתב הגנה מטעמו, כדין ובמועד. במסגרת כתב הגנתו טען המבקש בקליפת אגוז, כי מעולם לא צילם את המשיב בכלל ולא פרסם תמונה משותפת עמו בפרט, כאשר התמונה שצורפה על ידי המשיב לכתב תביעתו הינה תמונה אינטימית של המבקש עם צד ג’ אחר לחלוטין שאינו המשיב.

3.   המבקש נבוך עד מאוד לנהל תיק זה בפני בית משפט במסגרתו יאלץ לחשוף תמונות אישיות שלו עם איבר מינו במצבים אינטימיים על מנת להוכיח את הגנתו שלמשיב אין כל צד לתמונה זו.

4.   כעולה מכתב הגנתו של המבקש עוד בטרם הגשת התביעה עשה מאמצים כנים על מנת להציג את ראיותיו בפני ב”כ המשיב המוכיחות כי התמונה אותה סבור המשיב שמיוחסת לו אינה כזו, וכי היא שייכת למבקש ולאדם אחר לחלוטין.

5.   אלא שהמשיב, בחמדנותו הרבה, ומתוך רצון עז שלו להתעשר שלא כדין על גבו של המבקש ולגרום לו לנזקים אדירים, לא שעה לפניותיו של המבקש והגיש את תביעתו, תוך גרימת צלקות נפשיות, עגמת נפש אדירה, ופגיעה חמורה בפרטיותו של המבקש, גם בשל חשיפת תמונותיו האינטימיות שלא לצורך בנסיבות העניין שהמשיב אינו צד להן.

6.   ס’ 70 (ד) לחוק מתיר לבית משפט לאסור כל פרסום בקשר לדיוני  בית המשפט במידה והוא רואה צורך בכך על מנת להגן על ביטחונם ופרטיותם של בעלי הדין.

7.   בפסיקה נקבע כי כתנאי להפעלת הסמכות לפי סעיף 70(ד) לחוק בתי המשפט, על בית המשפט לבחון הן את מהות הזכות הנפגעת והן את עוצמת הפגיעה בה. רק אם מגיע בית המשפט למסקנה, כי הפרסום יביא לפגיעה בפרטיות, וכי הפגיעה האמורה הינה פגיעה חמורה, שומה עליו לשקול האם יש מקום להפעיל סמכותו ולאסור פרסום.

8.   זאת ועוד, זכות הפרטיות מוגנת בסעיף 7 לזכות החוקתית בחוק יסוד: “כבוד האדם וחירותו” ובהחלטת בית משפט עליון ברע”א 482/13 אליהו חברה לביטוח בע”מ נ’ פלונית נקבע כי הפגיעה הפוטנציאלית בפרטיות בעל דין עקב חשיפת שמו ופרטיו ברבים הינה חמורה. עוד נקבע כי עוצמת הפגיעה בעקרון הפומביות אם יאסר שמו של בעל הדין “אינה מן החמורות”.

9.   המבקש, אשר הוא הנתבע בתיק דנן, נפגע כבר פגיעה חסרת תקדים בכך שהוגשה כנגדו תביעה על לא עוול בכפו אליה צורפו תמונותיו האינטימיות עם צד ג’ שאינו המשיב תוך פגיעה חמורה וחסרת תקדים בפרטיותו מלבד המבוכה הרבה שתגרם לו עת ידרש להציג את ראיותיו המזימות את טענות המשיב בפני בית משפט אשר במרכזם איבר מינו.

10. זאת ועוד, הפגיעה בפרטיותו של המבקש בהליך משפטי זה אם לא יוטל חיסיון והתיק לא יידון בדלתיים סגורות, טומנת בחובה את החשש המובנה שהמבקש יירתע מלנקוט בהליך משפטי או מלהעיד עדות מלאה וחופשית ובכך יפגע האינטרס הציבורי בקיום הליך משפטי יעיל המאפשר גילוי האמת ועשיית הצדק.

11. עוד נקבע בפסיקה כי בפרסום ההליך, ללא השם המלא של המבקש, אלא כפלוני, די ככלל להבטיח את זכות הציבור לדעת ואת הבטחת כלל הפומביות. בע”א 438/14 פלוני ואח’ נ’ המאגר הישראלי לביטוח רכב נפסק כי: “אי הנוחות ביחס לאזכור הלכות שיפוטיות אינה יכול להיות שקולה כנגד הפגיעה החמורה בפרטיות”.

12. בסעיפים 16 ו 17 לכתב התביעה טוען המשיב כי הוא מתקשה כביכול לחזור לעצמו, אינו מסוגל כביכול לעבוד או לתפקד בשל “הטראומה” הנפשית שהוא חווה כביכול ואשר הפכה בן רגע את חייו “לסיוט” וכי “האירוע” זרע בנפשו צלקות נפשיות שמלוות אותו כמו גם פחדים וחששות שהוא חש”.

13. על רקע אמירות אלו של המשיב בתביעתו לא נותר אלא להביע פליאה רבה מדוע המשיב לא הגיש במקביל להגשת תביעתו בקשה להטלת החיסיון ולדיון בדלתיים סגורות ועל פני הדברים נראה כי כל מטרתו הינה לבזות ולהשפיל את המבקש באמצעות דיון פומבי אשר יתמקד בנטייותיו המינית של המבקש ובתמונות בהן מופיע איבר מינו.

14. בנסיבות מובהקות אלו אך ברור שיש צורך מובהק להיעתר לבקשת המבקש.

15. תצהיר המבקש, מצ”ב לבקשה זו כחלק בלתי נפרד ממנה.

16. לאור כל האמור במצטבר לעיל, ולאור הפגיעה החמורה הצפויה בפרטיותו של המבקש, ככל ולא יוטל חיסיון על שמו ופרטיו, מתבקש בית המשפט הנכבד לקבל בקשה זו ולאסור את פרסום שמו ופרטיו של המבקש ואף להורות על קיום הדיון בדלתיים סגורות.

                                                                                                          _______________
                                                                                                           ניר טולדנו, עו”ד
                                                                                                              ב”כ המבקש

סגירת תפריט
דילוג לתוכן