בג"ץ 25/20 הסתדרות מדיצינית "הדסה" חל"צ נ. שר האוצר פסק דין מיום 22.04.2020

הסתדרות מדיצינית הדסה