Hebrew  |  English  |  Russian  |  

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 דף הבית >> פסלות רטרואקטיבית של פסול דין
 
הפסיקה לא הכירה במצב של פסלות רטרואקטיבית של פסול  דין
 
29.    אין מחלוקת למעשה בתיק זה כי במועד הגשת הבקשה לביטול פסק דין ועד ליום זה לא הוכרזה המערערת מעולם כפסולת דין.
 
30.    יתרה מכך, ממסמכיה הרפואיים שצורפו לבקשת המערערת לביטול פס"ד עלה כי אף לשיטתה החלה בקבלת טיפולים פסיכיאטריים כשלושה חודשים לאחר מועד מתן פסק הדין. כך נטען באישור הרפואי אשר צורף לבקשת המערערת לביטול פסק הדין כי המערערת החלה בקבלת טיפולים פסיכיאטריים רק ביום 25.06.06 בעוד שפסק הדין ניתן שלושה וחצי חודשים לפני כן ביום 13.03.06.
 
31.    בסעיף 2 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב 1962 נקבע במפורש כי :"כל אדם כשר לפעולות משפטיות זולת אם נשללה או הוגבלה זכות זו בחוק או בפסק דין של בית משפט".
 
32.    לפיכך, גם אם תוכרז היום המערערת כפסולת דין, אין הדבר יכול לסייע לכל עתירתה לביטול פסה"ד מחובת הצדק שכן לא הוכר בפסיקה מצב של פסלות רטרואקטיבית, כמפורט להלן.
 
33.    בת.א 11655/99 אלי גל נגד אגד שיתופית נדון מקרה בו תובע עתר לביטול הסכם שערך עם חברת אגד בטענה שבעת חתימת ההסכם היה פסול דין. בפסק דין שניתן  ציטט  כב' השופט יחזקאל ברקלי את דבריו של כב' השופט יצחק קיסטר בע"א 566/71 מנחם פייג נגד לאה שפיצקופף (1), 355, 358):  
 
         "כל עוד לא הוכרזה המשיבה כפסולת דין על פי סעיף 8 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב -1963, היא בחזקת כשרה לפעולות משפטיות"...
 
34.    גם בבר"ע (ת"א) 2204/03 קלצ'בסקי נגד חברת בנייני קסטנברג בע"מ נקבע על ידי בית משפט המחוזי כי:
 
         "משלא הוצגה בפני כל ראיה או מסמך הנחזה לפסק דין של בית משפט כי כשרותו המשפטית של המבקש נשללה ממנו בשל מצבו הנפשי והמבקש לא הרים את נטל ההוכחה המוטל על כתפיו כי אכן נשללה ממנו זכות זו, כפי שנטען על ידו , כשר הוא לנהל את ענייניו המשפטיים כאחד האדם".
 
35.    בת.א 1371/89 אלישבע סמואל נגד אמת בונים הנדסה לבניין בע"מ ואח'מ מחוזי (ת"א)  נאמרו על ידי כבוד השופטת רות רונן דברים דומים:
 
         "אציין כי אני סבורה שמאחר שסמואל לא הוכרז מעולם כפסול דין (ועל כך אין מחלוקת), הרי שהוא היה כשיר לבצע כל פעולה משפטית (ר' למשל ע"א 566/71 פייג נ. שפיצקופף, פ"ד כ"ז (1) 358). יודגש עוד, כי על פי ההלכה הפסוקה, אף כאשר אדם מוכרז כפסול דין, וגם כאשר כל התנאים לפסילתו היו קיימים עוד בטרם הכרזתו כפסול דין, יש תוקף לפעולות המשפטיות שהוא ביצע עד להכרזתו, ותוקפה של ההכרזה הוא רק מכאן ולהבא"
 
36.    בע"א 682/88 מתיל מנצור עבדו  נגד רמזי חורי ואח' , דינים עליון כרך י"ט (9) 9). קבע בית משפט העליון כי " נ על פי סעיף  2לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב- 1962 (להלן:ב חוק הכשרות), "כל אדם כשר לפעולות משפטיות, זולת אם נשללה או הוגבלה כשרות זו בחוק או בפסק דין של בית משפט" (ראה:ו ע"א 166/82, פלונית נ. יונה דגני ואח', פד"י ל"ט (4), 113, 117). הכרזתה של המערערת כפסולת דין שנעשתה בשנת 1978, ככל הנראה, לפי סעיף    8 לחוק הכשרות, היא קונסטיטוטיבית, ופועלה מכאן ולהבא. כפי שנאמר בפירושו של פרופ' י. אנגלרד לחוק הכשרות במסגרת הפירוש לחוקי החוזים בעריכת ג. טדסקי, "מבחינת הכשרות המשפטית לפעולות, כל פעולותיו הקודמות (של מי שהוכרז כפסול דין - מ.ש.) תקפות, למרות האפשרות, כי כל התנאים לפסילתו היו כבר קיימים בשעת עשייתן (מחלת נפש או ליקוי בשכלו)". הווה אומר, בכל הנוגע לכשירותה של המערערת לעשיית פעולות משפטיות עד שנת 1978, הייתה זו כשירות מלאה".
 
37.    העולה מן המקובץ, שמאחר והמערערת לא הציגה כל ראיה או מסמך הנחזה לפסק דין של בית משפט כי כשרותה המשפטית נשללה ממנה עוד בטרם ניתן פסק הדין כנגדה בשל מצבה הנפשי לו היא טוענת, הרי שלא דבק כל פגם בהליך המשפטי שהוליך לפסק הדין ובוודאי שלא היה מקום לביטול פסק הדין מחובת הצדק.