Hebrew  |  English  |  Russian  |  

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 דף הבית >> באילו מקרים בית משפט בהליך אזרחי יאות לעכב את הדיון עד לסיומו של ההליך הפלילי ?
 

באילו מקרים בית משפט בהליך אזרחי יאות לעכב את הדיון עד לסיומו של ההליך הפלילי ?

לעיתים מתנהל נגד בעל דין  במקביל להליך אזרחי בו הוא נתבע גם הליך פלילי.  במקרה  מעיין זה עולה לעיתים השאלה אם יש מקום לבקש מבית משפט הדן  בהליך האזרחי לעכב את הדיון עד להכרעת הדין בהליך הפלילי. במאמר זה אסקור בקצרה באלו מקרים יאות בית משפט לעיכוב ההליך האזרחי כאשר מתנהל  באותה העת כנגד הנתבע גם הליך פלילי.

סמכותו של בית המשפט לעכב בירור תביעה כאשר קיים הליך תלוי ועומד המעורר שאלות דומות הינה סמכות שבשיקול דעת. ההחלטה בעניין עיכוב ההליכים מוכרעת על יסוד שיקולים של יעילות הדיון וחסכון במשאבי בית המשפט ובעלי הדין (ראו, ע"א 9/75 אל-עוקבי נ' מינהל מקרקעי ישראל  , פ"ד כט(2) 477). 

 בית המשפט העליון הכיר בצורך להקפיא ולעכב הליך אזרחי עד לסיום בירורו של הליך פלילי המתנהל במקביל באותו עניין, או למצער - בעניין אשר יש בתוצאותיו כדי להשליך על תוצאות ההליך האזרחי. זאת בהתקיימותן של נסיבות ספציפיות המקימות חשש לכך שאילולא קבלת החלטת העיכוב, ייגרם למי מהצדדים בהליך האזרחי עיוות דין אשר ניתן היה להימנע ממנו.

 החלטת בית המשפט העליון אשר ניתנה ביום 13.2.06 במסגרתו של ע"א 2173/05 היועץ המשפטי לממשלה נ' B.G. Assistance Ltd, ( לא פורסם)  אפשרה עיכובו של הליך אזרחי, אשר התובעת בו הינה חברה הנאשמת בהליך פלילי מקביל אשר טרם הגיע לקיצו. ההחלטה התבססה על הרציונל לפיו כאשר : קיים קשר הדוק בין המסכת העובדתית המתעוררת במסגרת ההליך הפלילי לזו אשר נדונה במסגרת ההליך האזרחי ; לתוצאותיו  של ההליך הפלילי עשויה להיות השפעה על מהלך ההתדיינות ותוצאותיו של ההליך האזרחי (כך שקביעות מסוימות במסגרת הכרעת הדין בהליך  הפלילי יוכלו להקים טענות במסגרת ההליך האזרחי) .

סמכותו של בית משפט לעכב הליך כאשר מתקיים הליך אחר המעורר שאלות דומות, היא סמכות שבשיקול דעת.

אחד מהשיקולים הדומיננטיים שיש לשקול הינו החשש להכרעות סותרות בערכאות השונות ויש לשקול שיקולים נוספים כמצוין בפסיקה,

ראה למשל
: רע"א 3765/01 הפניקס הישראלי נגד קפלן תק-על 2002 (1) 860 וכן רע"א 346/06 ד"ר באסם חזאן ואח' נ' קלאב אין אילת בע"מ ואח'.

יחד עם זאת, בפסק דינו של בית המשפט העליון [כב' השופטת שטרסברג-כהן] ברע"א 854/97 לופטין יצחק נ' מוניקה תכשיטים בע"מ ואח' (לא פורסם), ניתן ביום 30.4.97, נקבע כי:

"אין בסיס לטענה לפיה כל אימת שמתנהל הליך פלילי לצד הליך אזרחי באותו עניין, יש לעכב את ההליך האזרחי עד לסיום ההליך הפלילי. הליכים משפטיים, אזרחיים ופליליים צריכים להתנהל ביעילות וללא דחיות מיותרות. מה עוד, שאין לדעת מתי יסתיים ההליך הפלילי ומתי ניתן יהיה להמשיך בהליך האזרחי. מערכת המשפט צריכה לשאוף לכך שמשפטים יתנהלו כסדר ובמועד שנקבע להם וכי לא יתפתח נוהג של דחיות מיותרות ללא צורך. התופעה של קיום משפטים אזרחיים ופליליים באותו עניין נפוצה למדי, ואין זה ראוי שמשפטים אזרחיים יישארו תלויים ועומדים עד אשר יסתיימו הליכים פליליים באותו עניין. לעתים יכול העיכוב להימשך שנים גם כאשר מדובר בערכאה ראשונה, קל וחומר אם יש להמתין עד לסיום הערעור בערכאה האחרונה".
 
עם זאת, נקבע שם עוד, כי "השיקולים הנ"ל נסוגים אם ניצבת מולם זכות של מתדיין העלולה להיפגע".


אין בטענה כללית של נאשם לפיה ההליך האזרחי יפגע בזכות השתיקה העומדת לו בהליך הפלילי, או בטענה גורפת של חשוד או נאשם כי ההליך האזרחי יפגע בזכותו לאי הפללה עצמית, כדי להצדיק את עיכוב בירור התובענה במישור האזרחי

ת.א בית משפט מחוזי 33427-03/10 איגור גוסב נ' אלקטרה מוצרי צריכה ישראל (1951) בע"מ, יבגני אוליינק, סולי סנדלר ואח'

חזרה לסדר דין אזרחי