Hebrew  |  English  |  Russian  |  

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 דף הבית >> הגנת הדייר-נטישה- מהותה המשך
 
עוד נטען כי המבקשת מקפידה לשלם את דמי השכירות כסדרם, לבקר בדירה מידי 10 ימים ולבדוק את מצבה.זאת ועוד, בנה של המבקשת טען בתצהירו כי אמו מעולם לא התכוונה לעזוב את ביתה בפתח תקוה, וכי יש בדעתה לשוב ולגור בו כאשר מצבה הבריאותי יאפשר זאת.

מנגד טען משרדנו בשם המשיבה כי המבקשת עצמהקיבלה לידיה את מסמכי התביעה, אולם לא הגישה כתב הגנה, תוך זלזול בהליכי בית המשפט. כמו כן, החמיצה המבקשת את המועד להגשת בקשה לביטול פסק דין. המבקשת אף לא טרחה לצרף תצהיר מטעמה לתמיכה בעובדות הכלולות בבקשתה ומכל מקום, אין בפי המבקשת כל טענת הגנה טובה בגינה יש להורות על ביטול פסק הדין.

המבקשת השיבה לתגובת המשיבה, ולתשובה זו צרפה תצהיר מטעמה, בו נטען כי היא חולה בנפשה, נשלטת על ידי אנשים מיוחדים מפרדס כץ אשר שולטים בה, והם חזקים ממנה, תוך שהם קובעים לה מה ללבוש, לאן ללכת ומה לעשות. לטענתה, היא מתגוררת בחדרה, בסמוך לאמה, באופן זמני, עקב מחלתה, ממשיכה לשלם את דמי שכירות, ומתעתדת לשוב לגור בדירה בפתח תקוה.

 

בית המשפט דחה את הבקשה לביטול פסק דין, מן הטעמים הבאים:

לבקשה לביטול פסק הדין לא צורפה בקשה להארכת מועד ואף לא נטען בה טעם מיוחד.

המבקשת לא הציגה כל מסמך המעיד על הכרזתה כפסולת דין. השאלה היא מה דינו של חולה נפש טרם שהוכרז כפסול דין לא הוכרעה בפסיקה. המבקשת לא הגישה חוות דעת רפואית, והסתפקה בהצגת אישור סתמי מטעם רופא משפחה בקופ"ח.

המבקשת אינה יכולה לאחוז במקל משני קצוותיו: מחד, לטעון כי אינה כשירה לפעולות משפטיות, ובין היתר לקבלת כתבי בית דין, ומאידך, לסרב לפנות לגורם המתאים שיקבע כי אכן אינה כשירה, ומצבה הנפשי הנטען אכן כזה. המסקנה המתבקשת היא שיש לראות בהמצאה שבוצעה למבקשת המצאה כדין. אין מקום להורות על ביטול פסק הדין מחובת הצדק.

אשר לסיכויי ההגנה, בסופו של יום אין בפיה של המבקשת טענת הגנה אשר תעמיד לה סיכויי הצלחה כלשהם. המבקשת הצהירה כי נוכח ההחמרה במחלתה עברה להתגורר בשכירות, סמוך לבית אמה בחדרה והיא מתגוררת שם מזה 12 שנה.

עילת הנטישה היא יציר ההלכה הפסוקה. ניתן לקבוע כי היסוד העובדתי התקיים והוכח. באשר ליסוד הנפשי, אין מקום לראות בטענת המבקשת כסתירה לעילת הנטישה, תוך שהדברים מתחדדים לאור התקופה הממושכת בה עזבה המבקשת את הנכס. אין בפי המבקשת טענת הגנה טובה מפני התביעה, ועל כן אין כל תועלת בביטול פסק הדין בעניינה.  בשא001548/07 שלו חקק איבון ג'ורגט נגד עו"ד אורנה שגיב

חזרה להצלחות המשרד