Hebrew  |  English  |  Russian  |  

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 דף הבית >> הזמנה להציע הצעות לרכישת חנות בפתח תקווה בכינוס נכסים
 
חנות ברח' איכילוב 14 פתח תקווה
 
מוזמנות הצעות לרכישת חנות ברחוב איכילוב 14 פתח תקווה, הידועה גם גוש 6380, חלקה 168, חלקת משנה 1 (להלן: "החנות") החנות נמכרות במצבה

כפי שהוא (AS IS). על הקונה לבדוק כל הטעון בדיקה ביחס אליה, לרבות רישום הזכויות, המצב התכנוני והמצב הפיסי. הח"מ אינו כפוף לדיני המכרזים,

ורשאי לנהל מו"מ עם כל מציע בנפרד, לערוך התמחרות, להאריך את המועד לקבלת הצעות, ואינו חייב לקבל את ההצעה הגבוהה או כל הצעה שהיא. ערבות

מציע שיחזור בו מהצעתו או שלא יחתום על הסכם המכר, תחולט כפיצוי מוסכם. המכר כפוף לאישור רשם הוצאה לפועל בהרצליה במסגרת תיק הוצל"פ מס'

26-09309-07-6. ניתן יהיה לבקר בחנות בתיאום מראש.

הצעות על גבי טופס הצעה בלבד ניתן להגיש במשרד הח"מ עד יום 03.08.17 יש לצרף שיק בנקאי או ערבות בנקאית צמודה למדד בסך של 10% מסכום

ההצעה למציע המעוניין בנכסים או אחד מהם. התמחרות (אם תתקיים) תיערך במשרדו של עו"ד ניר טולדנו ביום 10.08.17  בשעה 16:00.             
                                                                                                   

                                                                                                                               ניר טולדנו, עו"ד
                                                                                                                                
 כונס הנכסים      
                                                  
                                                                                                                     מרח' מוטה גור 9 פתח תקוה 49003                            
                                                                                                                    טל': 03-9309677 פקס: 03-9309674
 
+ שלח משוב