Hebrew  |  English  |  Russian  |  

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 דף הבית >> יפוי כח
 

   יפוי כח

מהו יפוי כח?


יפוי כח הוא אמצעי משפטי המסמיך אדם לבצע פעולות משפטיות עבור אדם אחר. כאשר אדם מיפה את כוחו של אדם אחר לעשות בשמו ובמקומו פעולה משפטית כלפי צד שלישי נוצרים יחסי שליחות , כאשר נותן יפוי הכח  הוא השולח ומקבלו הוא השלוח.

שליחות יכולה להיות בכתב או בעל פה.  שליחות בכתב מתבצעת  כאשר השלוח חותם על  ייפוי כוח.

יפוי כח, הוא כלי משפטי המוסדר בחוק השליחות, ותפקידו לאפשר למיופה הכוח, לעשות בשמו של מייפה כוחו פעולה משפטית כלפי צד שלישי, בהתאם למוסכם בייפוי הכוח.

מדוע השימוש ביפוי כח בכתב נפוץ ?


סעיף  3(ב) לחוק השליחות, קובע  כי:

"נדרש אדם להיזקק לפעולת שלוח, רשאי הוא שלא להכיר בשליחות כל עוד לא הוצגה לפניו הרשאה בכתב ולא נמסר לו העתק ממנה".

מכאן ששימוש ביפוי כח הוא נפוץ בעיקר בשל דרישות של רשויות וגופים מסויימים לקבל יפוי כח בכתב מאת השלוח על מנת שיהיה להם את הוודאות הנדרשת לכך שהשליח אכן פועל לטובת ובשם השלוח ואף מוסמך להתחייב בשמו.


מהו יפוי כח כללי ?


בסעיף 20 א לחוק הנוטריונים התשל"ו - 1976 נקבע כי יפוי כח כללי ויפוי כוח לביצוע עיסקאות במקרקעין הטעונות רישום במרשם המקרקעין לא יהיו בני תוקף אלא אם ערך אותם נוטריון או אימת את החתימות שעליהם, הוראה זו אינה גורעת מסעיף 91 לחוק הלשכה .
    
מכאן כאשר מדובר בייפוי כוח לביצוע עסקאות נדל"ן, יש צורך באישור נוטריון.

מה הוא יפוי כוח 'לביצוע עסקאות במקרקעין הטעונות רישום במרשם המקרקעין'? נפסק כי יפוי כח זה אין עניינו הרשאה לעשות עסקה במקרקעין. עניינו של יפוי כוח זה הוא, 'יפוי כוח לשם ביצוע הרישום בלבד'. פירוש זה יוצר הרמוניה ושילוב בין חוק הנוטריונים מזה, לבין חוק השליחות וחוק המקרקעין מזה".
מה היתרון  בכך שיפוי כח נחתם בפני נוטריון ?

ייפוי כוח , אשר נחתם בפני נוטריון, נהנה מחזקת התקינות, מכוח סעיף 19 לחוק הנוטריונים, הקובע :

ישורו של נוטריון לפי חוק זה והתקנות על פיו, יהיה ראיה מספקת בהליך משפטי, ללא צורך בראיה נוספת. לדברי הנוטריון, ולמעשיו ולדברי אחרים ולמעשיהם שאמרו או עשו בפניו, הכל כאמור באישור".


 המלומד יונה דה-לוי, בספרו, דיני הנוטריון ותולדותיהם (הוצאת לשכת עורכי הדין, תל אביב, תשס"ה-2005), מסביר כי בכך "ניכרת מגמת המחוקק לתת תוקף מירבי למסמך הנוטריוני, בשונה ממסמכים אחרים. יש מוסדות רשמיים שאינם מסתפקים בתצהיר שנעשה בפני עו"ד אלא דורשים הצהרה נוטריונית" (שם, בעמ' 167).


הפסיקה נתנה משקל רב מאוד לאישור הנוטריוני, ולמעשה, הפכה את נטל הראיות במובן זה, שמי שמבקש לסתור אישור נוטריוני, עליו עול הראיה.


לקבלת הצעת מחיר לצורך אימות חתימה על יפוי כח כללי או יפוי כח נוטריוני  חייגו עכשיו 03-9309677  . כתובתנו רח'מוטה גור 9  פ"ת.
_________________________________________________________
להלן דוגמאות ליפוי כח:

נוסח יפוי כח   שמומלץ על ידי לשכת עו"ד למופיעים בבית הדין לתעבורה.


 
 
+ שלח משוב