Hebrew  |  English  |  Russian  |  

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 דף הבית >> יפוי כח בית הדין לתעבורה
 
                                                                                                            יפוי כח
 
אני הח"מ _____________________________________________________
 
ממנה (ים) את עורכי הדין: _________________________________________
כולם יחד וכל אחד מהם לחוד, להיות בא(י) כחי(נו) ולהופיע ולפעול עבורי(נו) ובשמי(נו) ובמקומי(נו)
 
בפני___________________________________________________________
 
בענין__________________________________________________________

והנני(נו( מיפה(ים) את כוחם של מרשי(נו) הנ"ל להגיש תביעות, תביעות נגדיות, טענות, הגנות, תשובות, קובלנות, בקשות, המרצות, התנגדויות, התנגדויות צד ג', טענות צד ביניים, הזמנות פתיחה, לקבוע שאלות השנויות במחלוקת, לבקש פרטים, לבקש רשות לשינוי כתבי טענות ותיקונם, לבקש עיקולים זמניים ואישורם, מנוי מקבל נכסים, לשלוח הודעות פשיטת רגל, לבקש צירוף צד ג', לבקש רשות להצטרף בתור צד ג', לבקש איחוד משפטים וגם/או ערעורים, לשלוח הודעות, התראות או הזמנות, לעשות הופעות, לבקש הארכת מועדים ודחיות, לקבל הודעות והזמנות, להזמין עדים ולחקרם, לבקש הוראות מסמכים, עיון במסמכים, גלוי מסמכים, לדרוש הודאה במסמכים, וגם/או בעובדות, להציג שאלות בשאלונים, לבוא לידי פשרות והסכמים, להסכים לעוררי בוררות ולמינוי בורר, לבטל כל הליכים משפטיים וגם/או להפסיקם, לקבל כספים ולתת פטורים חלקיים או מלאים, להגיש קובלנות, להגיש כל כתבי טענות שהם ולעשות את כל הפעולות המשפטיות האדמיניסטרטיביות ואלו של הוצאה לפועל, לרבות לבקש עיכוב הוצאה לפועל בקשר עם נושאי יפוי כח זה.
עם הזכות להודות באשמה בשמי(נו) ולעשות בשמי(נו) את כל הפעולות הדרושות בקשר לניהול המשפט הנ"ל.
בנוסף לכל האמור לעיל הינני(נו) מייפה(ים) את כוחם של מרשי(נו) הנ"ל כדלקמן:

1) לבקש ולקבל חוות דעת רפואית מכל רופא או מוסד שבדק אותי(נו) או חוות דעת אחרת הנוגעת לענין הנ"ל.

2) לפנות לכל בית משפט, בית דין, יחידת משטרה, יחידת שירות בתי הסוהר, שלטונות מס  הכנסה, המכס, משרד התחבורה או כל מוסד אחר, הן ממשלתי והן אחר בקשר לייצוגי(נו) הנ"ל  ולקבל מהם כל מידע עלי(נו).

3) לפנות לכל בנק ולקבל ממנו מידע על חשבונותיי(נו) אצלו הנוגעים לעניין הנ"ל.

4) לייצגני(נו) בפלילים, להודות בשמי(נו) בכל עובדה שימצאו לנכון, אף בהעדרי(נו). והנני(נו)   מבקש(ים) מבית המשפט לשפוט אותי(נו) שלא בפני(נו) וכי אהיה מיוצג(ים) על ידי בא(י) כחי  הנ"ל.

5) לנהל את משפטי(נו) הנ"ל לפי ראות עיניהם ובכלל זה לעשות את כל הצעדים שימצאו לנכון   ומועיל בקשר עם המשפט הנ"ל, והנני(נו) מאשר(ים) את מעשי בא(י) כוחי(נו) אלה מראש.

6) והנני(נו) מסכים(ים), כי כל אחד ממורשי(נו) הנ"ל יהא רשאי להרשות כל עורך דין או עורכי דין   אחר(ים) לשמש תחתיו בכל משא ומתן משפטי לפי יפוי כח זה ולחתום על כל המסמכים   הדרושים ו/או המועלים בקשר אליו ולהעביר יפוי כח זה על כל הסמכויות שבו או חלק מהן  לעו"ד אחר.

7) הנני(נו) מוותר(ים) על ההגנות המסורות לי(נו) לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981  ומבקש(ים) מכל בעל מאגר מידע או מחזיקו לאפשר לבאי כחי(נו) הנ"ל לעיין במידע אודותיי(נו)   והמצוי אצלם.
 
ולראיה באתי(נו) על החתום, היום __________ לחודש__________ שנת __________
 
 
 
 
                                                                                                                      ______________
                                                                                                                                חתימה
הנני מאשר את החתימה(ות) הנ"ל
 
+ שלח משוב