Hebrew  |  English  |  Russian  |  

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 דף הבית >> טפסים מיסוי מקרקעין
 

טפסים מיסוי מקרקעין


להלן טפסי מיסוי מקרקעין נבחרים כפי שפורסמו באתר  של רשות המיסים בישראל משרד האוצר מעודכן לחודש ינואר 2014.

 
מספר טופס          שם טופס


         2681      בקשה לביטול קנס,ריבית ו/או הצמדה ו/או פריסת תשלומים 

2856 
             מס רכוש - הצהרה בהתאם לסעיף 17 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א 1961

2857               בקשה למסירת מידע לשמאים

2973               טופס בקשה לפטור חלקי ממס רכישה לנכים ועולים

2988               תצהיר לצורך בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין מכירת דירת מגורים מזכה

2990               חישוב מס שבח מקרקעין - (נספח לטופס 7002)

2990א             חישוב מס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים מזכה חייבת בליניאריות החדשה

              6130 תצהיר על ביטול מכירה / פעולה באיגוד

7000               הצהרה על מכירה ורכישת דירת מגורים מזכה שאינה כוללת זכויות בנייה קיימות או   צפויות ומבוקש בגינה פטור

7000א             הצהרת רוכש זכות במקרקעין/באיגוד מקרקעין - הצהרה משלימה להצהרה ראשית

7000ב              הצהרה על מכירה ורכישת זכות במקרקעין שהריווח ניתן לשומת מס הכנסה ומבוקש    פטור לפי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין

7002                הצהרה על מכירה ורכישת זכות במקרקעין/על פעולה באיגוד מקרקעין

7003                בקשה לפריסת מס שבח מקרקעין

               7004 בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין על מכירת זכות מקרקעין אגב פירוק איגוד

7006                 הודעה עפ"י סעיף 49 כא(א) פינוי בינוי

                7008 עידכון פרטי עו"ד                7010 הודעה על הקצאה

7013                 השגה לפי סעיף 87 לחוק מיסוי מקרקעין התשכ"ד 1963

                7020 בקשה לפטור מס שבח עפ"י סעיף 49 כב(2) פינוי בינוי

7021                 בקשה להקלה בשיעורי המס במכירת זכות במקרקעין לבניית דירות מגורים(הוראת שעה)


             
7038                בקשה לפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים לפי סעיף 62(ב)


                   7067 הודעה על נאמנות לפי סעיף 74 לחוק מס שבח מקרקעין התשכ"ד 1963

7085               בקשה לתיקון שומה לפי סעיף 85


7097               הצהרה על מכירת משק חקלאי - נספח להצהרה


7152               בקשה לתשלום מקדמה


7155               בקשה להקטנת שיעורי מקדמה


738                 רכישת זכויות בניה נוספות שהוקנו מכוח תמ"א 38


7912              הצהרת רוכש דירת מגורים יחידה

7913              הצהרת מוכר דירת מגורים מזכה המבקש פטור לפי סעיף 49ב(2)/ב(5)/ה לחוק מיסוי מקרקעין


7914              הצהרה לצורך חיוב במס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים מזכה חייבת
 
 
+ שלח משוב