Hebrew  |  English  |  Russian  |  

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 דף הבית >> חוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א-2001
 
חוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א-2001


פרק א': עקרונות כלליים
 
1. מטרה
  חוק זה מטרתו לקבוע את זכויותיו של נפגע עבירה ולהגן על כבודו כאדם, בלי לפגוע בזכויותיהם על פי דין של חשודים, נאשמים ונידונים.
2. הגדרות
  (תיקון התשס"ה)
  בחוק זה -
"בן זוג" - לענין מי שהעבירה גרמה למותו, לרבות הידוע בציבור כבן זוגו, ובלבד שערב מותו גר עמו וניהל עמו משק בית משותף במשך שנתיים לפחות;
"בן משפחה" - בן זוג, הורה או בן זוג של הורה, בן או בת, אח או אחות;
"הגוף החוקר" - משטרת ישראל או המחלקה לחקירת שוטרים במשרד המשפטים;
"חוק הנוער" - חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971;
"חוק העונשין" - חוק העונשין, התשל"ז-1977;
"חוק סדר הדין הפלילי" - חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982;
"חשוד" - מי שחשוד בביצוע העבירה שפגעה בנפגע;
"נאשם" - מי שנאשם בעבירה שפגעה בנפגע;
"נידון" - מי שנגזר דינו בשל העבירה שפגעה בנפגע;
"נפגע עבירה" - מי שנפגע במישרין מעבירה, וכן בן משפחה של מי שהעבירה גרמה למותו, למעט החשוד, הנאשם או הנידון;
"עבירה" - עבירה, למעט עבירת תעבורה, שמתקיימים בה כל אלה:
(1)  היא מסוג עוון או פשע;
(2)  היא נעברה בישראל, ואם נעברה מחוץ לישראל בית משפט בישראל דן בה;
(3)  חקירתה תיעשה בידי הגוף החוקר והתביעה בה תנוהל בידי תובע;
"עבירת מין או אלימות" - עבירה מן העבירות המנויות בתוספת הראשונה;
"עבירת מין או אלימות חמורה" - עבירת מין או אלימות המנויה בחלק א' או בחלק ב' בתוספת הראשונה א';
"עבירת תעבורה" - עבירה ששופט תעבורה מוסמך לדון בה לפי הוראות סעיף 25(א)(1) עד (3) ו–(5) לפקודת התעבורה, למעט עבירה לפי סעיפים 64 ו–64א לפקודה האמורה;
"פקודת בתי הסוהר" - פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971;
"תובע" - כמשמעותו בסעיף 12(א)(1)(א) או (2) לחוק סדר הדין הפלילי;
"הקצין הממונה" - במשטרה - הקצין הממונה על החקירות בתחנת משטרה, בהעדרו - מפקד התחנה, ובהעדרם - הקצין הממונה על התחנה; במחלקה לחקירות שוטרים - בעל התפקיד המקביל;
"הרשויות" - רשויות החקירה, התביעה וכל רשות ציבורית אחרת שהטיפול בנפגעי עבירה בהליך הפלילי הוא בין תפקידיה;
"השרים" - שר המשפטים והשר לביטחון הפנים.
3. עקרונות
  מתן הזכויות לנפגע עבירה ייעשה תוך התחשבות בו ובצרכיו, שמירה על כבודו והגנה על פרטיותו ובתוך זמן סביר.
4. דרכי התאמה במימוש זכויות נפגע עבירה
(א)  מתן הזכויות לנפגע עבירה שהוא קטין ייעשה תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות בנסיבות הענין בהתחשב בגילוי ובמידת בגרותו של הקטין, וברוח עקרונות האמנה בדבר זכויות הילד.
(ב)  מתן הזכויות לנפגע עבירה שהוא אדם עם מוגבלות ייעשה לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998.
(ג)  מידע והודעות לפי הוראות חוק זה יימסרו, ככל הניתן, בשפה מובנת לנפגע העבירה.
5. הבטחת זכויות
  בתי המשפט והרשויות, כל אחד בתחומו, ינקטו צעדים הדרושים להבטחת זכויות נפגע עבירה לפי חוק זה.


פרק ב': זכויותיו של נפגע עבירה בהליך פלילי
 
6. הגנה
  במהלך ההליך הפלילי זכאי נפגע עבירה -
(1)  להגנה, ככל הניתן ועל פי הצורך, מפני החשוד, הנאשם או הנידון ומפני שלוחיו או מקורביו;
(2)  לקבל בבית המשפט, ככל הניתן, הגנה מפני מגע או קשר בלתי נחוץ בינו לבין החשוד, הנאשם או הנידון, שלוחיו או מקורביו;
(3)  לקבל מהמשטרה מידע לגבי אפשרויות קיימות להגנה מפני כל אחד מהמפורטים בפסקה (1);
(4)  למדור שקט בביתו בלא נוכחות החשוד, הנאשם או הנידון, אם הוא מתגורר עמו, לפי החלטת בית המשפט בהתאם להוראות החוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991.
7. הגבלה על מסירת פרטים אישיים של נפגע עבירה
  (תיקון התשס"ה)
(א)  בסעיף זה -
"חומר חקירה" - כמשמעותו בסעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי;
"מסירה" - לרבות בדרך של העמדה לעיון או להעתקה;
"פרטים אישיים", לגבי נפגע עבירה - כתובת מגוריו, כתובת מקום עבודתו ומספרי הטלפון שלו.
(ב)  הרשויות לא ימסרו לאדם, לרבות לנאשם ולסניגורו, כחלק מחומר החקירה או כחלק מכתב האישום, את הפרטים האישיים של נפגע עבירת מין או אלימות חמורה המנויה בחלק א' בתוספת הראשונה א' שבשלה נפתחה חקירה או הוגש כתב האישום.
(ג)  על אף הוראות סעיף קטן (ב), רשאית כל אחת מן הרשויות, בכפוף להוראות כל דין החלות עליה, למסור את הפרטים האישיים של נפגע עבירת מין או אלימות חמורה המנויה בחלק א' בתוספת הראשונה א', כולם או חלקם, אם מצאה כי המסירה נדרשת לצורך ההליכים הפליליים שענינם העבירה שבשלה נפתחה חקירה או הוגש כתב האישום, לפי הענין, או לצורך הגנה וטיפול בנפגע, והתקיים אחד מאלה:
(1)  הפרטים האישיים של הנפגע הם חלק מתיאור העובדות בכתב האישום המהוות את העבירה;
(2)  המסירה היא בתוך רשות, בין רשות לרשות או מהרשויות לבית משפט.
(ד)  הוראות סעיף קטן (ב) לא יחולו אם נתן הנפגע את הסכמתו למסירה.
(ה)  תובע רשאי שלא למסור לנאשם ולסניגורו, כחלק מחומר החקירה או כחלק מכתב האישום, את הפרטים האישיים של נפגע עבירה שאינה מנויה בחלק א' לתוספת הראשונה א', אם קיים לדעתו חשש לפגיעה בשלומו של נפגע העבירה.
(ו)  בית משפט רשאי, לבקשת הנאשם או סניגורו, להורות על גילוי פרטים אישיים של נפגע עבירה, כולם או חלקם, שלא נמסרו להם לפי הוראות סעיפים קטנים (ב) או (ה), אם מצא כי מסירת הפרטים נדרשת לצורך ניהול הגנת הנאשם.
(ז)  הורה בית המשפט על גילוי פרטים אישיים של נפגע עבירה כאמור בסעיף קטן (ו), רשאי הוא לקבוע תנאים או סייגים לגילוי הפרטים, שתכליתם להגן על פרטיותו של הנפגע.
(ח)  על בקשה לפי סעיף קטן (ו) יחולו הוראות סעיף 74(ג) עד (ו) לחוק סדר הדין הפלילי, בשינויים המחויבים.
(ט)  הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מכל דין אחר הקובע איסור או הגבלות על מסירת מידע, או חיסיון.
8. זכות לקבלת מידע על ההליך הפלילי
  (תיקון התשס"ה)
(א)  נפגע עבירה זכאי לקבל מידע על זכויותיו כנפגע עבירה ועל הדרך שבה מתנהל הליך פלילי, כפי שיקבעו השרים.
(ב)  נפגע עבירה זכאי לקבל מידע על השלב שבו מצוי ההליך הפלילי בקשר לעבירה שממנה נפגע; ואולם לא ייכלל במידע לפי סעיף קטן זה, מידע שמסירתו אסורה לפי כל דין או שיש במסירתו, לפי שיקול דעתו של האחראי על החקירה או התביעה, כדי לפגוע בחקירה או בפרטיותו או בשלומו של אדם; השרים יקבעו את דרכי קבלת המידע ותוכנו.
(ג)  נוסף על הוראות סעיף קטן (ב) -
(1)  נפגע עבירה שביקש זאת זכאי לכך שהגופים המפורטים בתוספת השניה יידעו אותו על שלבים בהליך הפלילי בקשר לעבירה שממנה נפגע, כמפורט באותה תוספת;
(2)  נפגע עבירת מין או אלימות חמורה שביקש זאת, זכאי לכך שהגופים המפורטים בתוספת השלישית יידעו אותו על פרטים נוספים בהליך הפלילי בקשר לעבירה שממנה נפגע, לרבות לענין זכותו לפי סעיפים 16 ו-17 כמפורט באותה תוספת.
(ד)  אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהחובה לידע מתלונן לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי.
9. זכות עיון בכתב אישום
  [תיקון התשע"ב (מס' 2)]
  נפגע עבירה זכאי, לבקשתו או לבקשת בא כוחו, לעיין בכתב האישום נגד הנאשם ולקבל העתק ממנו, אלא אם כן התקיים אחד מאלה:2
(1)  עיון כאמור בכתב האישום - אסור על פי דין;
(2)  סבר פרקליט המחוז או ראש יחידת התביעות במשטרה, לפי הענין, כי מטעמים מיוחדים שיירשמו אין להרשות את העיון או את קבלת ההעתק כאמור.
10. זכות לקבל מידע על מאסר או משמורת אחרת
  נפגע עבירת מין או אלימות שביקש זאת זכאי לכך שהגופים המפורטים בתוספת הרביעית יידעו אותו על מהלך מאסרו של הנידון או על מהלך שהייתו של הנאשם או הנידון במשמורת חוקית אחרת בעקבות העבירה, לרבות לענין זכותו לפי סעיפים 19 ו-20 כמפורט באותה תוספת.3
11. זכות לקבל מידע על שירותי סיוע
  נפגע עבירה זכאי לקבל מידע על שירותי סיוע הניתנים לנפגעי עבירה בין שהם ניתנים על ידי המדינה ובין שהם ניתנים על ידי גופים לא ממשלתיים, כפי שיקבעו השרים.
12. ניהול הליכים בזמן סביר
  ההליכים הנוגעים לעבירת מין או אלימות יקוימו בתוך זמן סביר, כדי למנוע עינוי דין.
13. חקירה של גוף חוקר בדבר עבר מיני
(א)  במהלך חקירת תלונה בגוף החוקר בדבר עבירת מין או אלימות לא ייחקר נפגע העבירה על עברו המיני, למעט חקירה הנדרשת בנסיבות הענין בדבר קשר מיני קודם עם החשוד, אלא אם כן קבע הקצין הממונה מטעמים שיירשמו, כי חקירה זו חיונית כדי להגיע לחקר האמת.
(ב)  חקירה על עברו המיני של נפגע עבירת מין או אלימות לפי הוראות סעיף קטן (א) תיעשה תוך שמירה קפדנית על כבודו ופרטיותו של הנפגע.
14. זכות לנוכחות מלווה בחקירה
  נפגע עבירת מין או אלימות זכאי שאדם המלווה אותו, לפי בחירתו, יהיה נוכח בעת חקירתו בגוף החוקר, אלא אם כן סבר הקצין הממונה, כי יש בכך כדי לפגוע בחקירה.
15. זכות לנוכחות בדיון הנערך בדלתיים סגורות
(א)  בכפוף להוראות סעיף 172 לחוק סדר הדין הפלילי, נפגע עבירה זכאי להיות נוכח בדיון בבית המשפט בענין העבירה שממנה נפגע, הנערך בדלתיים סגורות לפי סעיף 68 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, וכן זכאי הוא שאדם המלווה אותו, לפי בחירתו, יהיה נוכח עמו בדיון כאמור.
(ב)  על אף הוראות סעיף קטן (א) רשאי בית המשפט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, שלא לאפשר את נוכחותו של נפגע העבירה או של האדם המלווה אותו בדיון בבית המשפט.
16. זכות להביע עמדה לענין עיכוב הליכים
  (תיקון התשס"ה)
  נפגע עבירת מין או אלימות חמורה, שקיבל הודעה לפי סעיף 8(ג)(2) על כוונה לעכב את ההליך הפלילי נגד הנאשם, זכאי שתינתן לו הזדמנות להביע את עמדתו בענין בכתב לפני היועץ המשפטי לממשלה או מי שהוסמך מטעמו להחליט בבקשה, לפני קבלת ההחלטה, במועד ובדרך שיקבעו השרים.
17. זכות להביע עמדה לענין הסדר טיעון
  (תיקונים: התשס"ה, התשס"ח)
(א)  נפגע עבירת מין או אלימות חמורה שקיבל הודעה לפי סעיף 8(ג)(2) על האפשרות שהתביעה תגיע להסדר טיעון עם הנאשם או על פרטיו של הסדר טיעון המתגבש עם הנאשם, זכאי שתינתן לו הזדמנות להביע את עמדתו בענין זה לפני התובע, לפני קבלת החלטה בענין.4
(ב)   זכויותיו של נפגע עבירת מין או אלימות חמורה לקבל הודעה על פרטיו של הסדר טיעון המתגבש עם הנאשם ולהביע עמדה בעניין זה כאמור בסעיף קטן (א), לא יחולו לגבי העבירות המפורטות להלן, אלא אם כן ביקש נפגע העבירה להביע את עמדתו לעניין פרטיו של הסדר הטיעון:5
(1)  עבירה לפי סעיף 192 לחוק העונשין, אם נפגע העבירה הוא בן משפחתו של הנאשם; בפסקה זו, "בן משפחתו" - כהגדרתו בחלק ב' לתוספת ראשונה א';
(2)  עבירה לפי סעיף 382(ב) או (ג) לחוק העונשין.
(ג)  נפגע עבירת מין או אלימות חמורה המפורטת בתוספת ראשונה ב', שקיבל הודעה לפי סעיף 8(ג)(2) על פרטיו של הסדר טיעון שהתגבש עם הנאשם, זכאי להביע את עמדתו לעניין הסדר הטיעון לפני הגורם המאשר, בעל פה או בכתב, על פי בחירתו, טרם קבלת ההחלטה על הסדר הטיעון; בסעיף קטן זה, "גורם מאשר" - פרקליט מחוז או ממונה בכיר בפרקליטות שפרקליט המחוז הסמיכו לעניין זה.
(ד)  בדיון לגבי כתב אישום בעבירת מין או אלימות חמורה, שבו מציג התובע לפני בית המשפט הסדר טיעון שאליו הגיע עם הנאשם, יברר בית המשפט האם קוימו הוראות חוק זה לעניין זכויותיו של נפגע עבירת מין או אלימות חמורה לפי סעיף זה, לרבות האם הובאו פרטיו של הסדר הטיעון המוצג לפניו, כאמור בסעיף זה, לפני נפגע עבירה כאמור.
(ה)  הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ג) יחולו, אלא אם כן קבע פרקליט המחוז או ראש יחידת התביעות במשטרה, לפי העניין, כי יש בכך כדי לפגוע באופן ממשי בניהול ההליך.
(ו)  השרים יקבעו את המועדים והדרכים למימוש זכויותיו של נפגע העבירה לפי סעיף זה.
18. הצהרת נפגע
  (תיקון התשס"ה)
(א)  נפגע עבירה זכאי למסור הצהרה בכתב לגוף החוקר או לתובע, על כל פגיעה ונזק שנגרמו לו בשל העבירה, לרבות נזק גוף, נזק נפשי או נזק לרכוש; מסר הנפגע הצהרה כאמור, זכאי הוא שהתובע יביא את הצהרתו לפני בית המשפט בדיון בענין גזר דינו של הנאשם, לפי הוראות פרק ה', סימן ז' לחוק סדר הדין הפלילי או בדיון בענין נאשם שהוא קטין, לפי הוראות פרק ה' לחוק הנוער.
(ב)  אין בהגשת הצהרת נפגע לבית המשפט לפי הוראות סעיף קטן (א) כדי לגרוע מהוראות סעיף 187 לחוק סדר הדין הפלילי.
(ג)  השרים יקבעו הוראות לענין הצהרת נפגע לפי סעיף זה, לרבות לענין דרכי הגשתה, תוכנה ועדכונה.
19. זכות להביע עמדה לפני ועדת שחרורים
(א)  נפגע עבירת מין או אלימות, שקיבל הודעה לפי הוראות סעיף 10 על מועד הבאת הנידון לדיון לפני ועדת שחרורים, זכאי שתינתן לו הזדמנות להביע את עמדתו בכתב לפני הועדה, במועד ובדרך שיקבעו השרים, לענין הסיכון הצפוי משחרור הנידון.
(ב)  בסעיף זה, "ועדת שחרורים" - כמשמעותה בפרק ו' סימן ב' לחוק העונשין.
20. זכות להביע עמדה לענין חנינה
  נפגע עבירת מין או אלימות, שקיבל הודעה לפי הוראות סעיף 10 על בקשת הנידון לחנינה או להקלה בעונשו מנשיא המדינה, זכאי שתינתן לו הזדמנות להביע את עמדתו בכתב באמצעות מחלקת החנינות במשרד המשפטים, לפני החלטת נשיא המדינה בבקשה כאמור, במועד ובדרך שיקבעו השרים.
21. הגנה מפני משפט פלילי או אזרחי
  אי קיום זכות מהזכויות הקבועות בחוק זה אין בו כשלעצמו כדי לפסול הליך פלילי, או כדי להוות עילה למשפט פלילי או אזרחי נגד רשות ציבורית או עובד ציבור; ואולם אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע נקיטת הליך משמעתי לפי כל דין.
22. זכאות בני משפחה
  גרמה העבירה למותו של אדם, יוענקו הזכויות לפי חוק זה לבני משפחתו של נפגע העבירה, לפי סדר הקדימויות שלהלן:
(1)  למי שהיה בן זוגו בעת מותו;
(2)  לילדיו;
(3)  להוריו;
(4)  לאחיו; בהעדרם של כל אלה למי שהיה אפוטרופסו בעת מותו.
23. הקמת יחידות סיוע בפרקליטות
(א)  בפרקליטות המדינה ובפרקליטויות המחוז יוקמו יחידות סיוע, כפי שיקבע שר המשפטים, שתפקידן להבטיח את מימוש זכויות נפגע העבירה לפי הוראות חוק זה, ובין השאר:
(1)  להבטיח את העברת המידע מהפרקליטויות לנפגעי העבירות ומנפגעי העבירות לפרקליטויות;
(2)  להנחות את עובדי הפרקליטויות ולסייע להם ביישום ההוראות לפי חוק זה;
(3)  לאסוף מידע עדכני בדבר שירותי סיוע לנפגעי עבירות, ולהפיצו לעובדי הפרקליטויות.
(ב)  מבנה היחידות, פריסתן, תפקידיהן ודרכי פעולתן ייקבעו על ידי שר המשפטים.
24. מינוי אחראים במשטרת ישראל
(א)  משטרת ישראל תמנה שוטרים אחראים לענין חוק זה, כפי שיקבע השר לביטחון הפנים, שתפקידם להבטיח את מימוש זכויות נפגע העבירה לפי הוראות חוק זה ובין השאר:
(1)  להבטיח את העברת המידע מהמשטרה לנפגעי העבירות ומנפגעי העבירות למשטרה;
(2)  להנחות שוטרים ולסייע להם ביישום ההוראות לפי חוק זה;
(3)  לאסוף מידע עדכני בדבר שירותי סיוע לנפגעי עבירות ולהפיצו לשוטרים.
(ב)  דרך מינוי השוטרים, מספרם, תפקידיהם ואופן פעולתם ייקבעו על ידי השר לביטחון הפנים.


פרק ג': תיקוני חקיקה והוראות שונות
 
25. תיקון חוק סדר הדין הפלילי - מס' 29
  בחוק סדר הדין הפלילי, אחרי סעיף 65 יבוא:
"מתן החלטה בערר 65א.  החלטה בערר לפי סעיף 64, לענין עבירת מין או אלימות, מסוג פשע, תינתן ותימסר למתלונן עד תום שישה חודשים מיום הגשת הערר, ואולם היועץ המשפטי לממשלה רשאי, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להחליט ולמסור את החלטתו כאמור במועד מאוחר יותר; לענין זה, "עבירת מין או אלימות" כהגדרתה בחוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א-2001".
 
26. הודעות
  (תיקון התשס"ה)
  הודעות לפי חוק זה יישלחו לנפגע העבירה לפי הכתובת שמסר לשם כך או יימסרו לו באמצעות מספר הטלפון שמסר לשם כך, הכל בדרך שקבעו השרים; הודעות שנשלחו לכתובת שמסר נפגע העבירה כאמור או שנעשה מאמץ סביר לשלוח או למסור אותן בדרך אחרת שקבעו השרים, יראו אותן כאילו נמסרו לו.
27. שינוי התוספות
  השרים רשאים לשנות, בצו, את התוספות.
28. ביצוע ותקנות
(א)  השרים ממונים על ביצוע חוק זה והם רשאים להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.
(ב)  תקנות וצווים לפי חוק זה טעונים אישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.
29. תחילה ותחולה הדרגתית
  (תיקון התשס"ה)
(א)  תחילתו של חוק זה, בכפוף להוראות סעיפים קטנים (ב) עד (ה), בתום שלושה חודשים מיום פרסומו (להלן - יום התחילה).
(ב)  סעיפים 4(ב) ו-(ג), 6(ב)(2), 7, 8(ב) ו-(ג), 10, 16, 17, 18, 19, 20, 23 ו-24 יוחלו בהדרגה, החל ביום שיקבעו לגביהם השרים ועל פי צווים שיקבעו; ההחלה יכול שתהיה לפי אזורים או לפי סוגי הזכויות או סוגי עבירות.
(ג)   החלתם של הסעיפים המנויים בסעיף קטן (ב) תושלם לא יאוחר מיום כ"א באדר ב' התשס"ה (1 באפריל 2005) (בסעיף זה ובסעיף 31 - המועד הקובע); לא הושלמה החלת הסעיפים האמורים בצווים שקבעו השרים לפי סעיף קטן (ב) עד למועד הקובע, תהיה תחילתם של הסעיפים האמורים במועד הקובע.6
(ג1)  הזכויות לפי סעיפים 7, 8(ג), 16 ו–17 כנוסחם לפי חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון מס' 2), התשס"ה-2004, והזכויות לפי סעיפים 8(ב), 10 למעט לענין הזכויות שהוחלו בצו זכויות נפגעי עבירה (החלה הדרגתית של סעיף 10 לחוק ושינוי התוספת הרביעית לחוק), התשס"ג-2003, 19 ו–20, כפי שיוחלו בצו לפי הוראות סעיף קטן (ב) ובמועד שנקבע בו, או שתחילתן במועד הקובע לפי הוראות סעיף קטן (ג), יהיו מוקנות לנפגע עבירה רק לגבי הליך פלילי שתיק החקירה בו נפתח במועד החלת הזכויות כאמור או במועד הקובע, לפי הענין, או לאחריו, אלא אם כן קבעו השרים אחרת.
(ד)  תחילתו של סעיף 25 תשעה חודשים מיום תחילתו של חוק זה.
30. אישור תקנות ראשונות
  תקנות וצווים ראשונים יובאו על ידי השרים לאישור ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת בתוך תשעה חודשים מיום תחילתו של חוק זה.
31. מעקב אחר יישום החוק
  (תיקונים: התשס"ג, התשס"ה)
(א)  במהלך התקופה שמיום א' בתמוז התשס"ג (1 ביולי 2003) ועד חודש לפני המועד הקובע, ידווחו שר המשפטים והשר לביטחון הפנים לועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת מדי ארבעה חודשים, על מצב יישום הסעיפים המנויים בסעיף 29(ב), ולהחלתם ההדרגתית.
(ב)  במהלך תקופה של חמש שנים שתחילתה ביום א' בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006), ידווחו שר המשפטים והשר לביטחון הפנים לועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, מדי שנה, על מצב יישום החוק, לרבות אפשרות הקניית הזכויות לפי הסעיפים המנויים בסעיף 29(ג1) גם לנפגע עבירה שתיק החקירה בענינו נפתח לפני המועד הקובע.
  (תיקונים: התשס"ה, התשס"ז, התשע"ב)


תוספת ראשונה
 
   (סעיף 2 להגדרה "עבירת מין או אלימות")
עבירות בחוק העונשין
1.  לפי סעיף 192, בסימן ט' לפרק ח'
2.  לפי סעיפים 203, 203ב ו–214(ב1), בסימן י' לפרק ח
3.  לפי סעיפים 298, 300, 302, 303, 304, 305 ו–307, בסימן א' לפרק י'
4.  לפי סעיפים 327, 329, 330, 332, 333, 334, 335, 336 ו–337, בסימן ד' לפרק י'
5.  לפי סעיפים 345, 346, 347, 347א, 348, 349 ו–351, בסימן ה' לפרק י'
6.  לפי סעיפים 368ב ו–368ג, בסימן ו'1 לפרק י'
7.  לפי סעיפים 369, 370, 371, 372, 373, 374, 374א, 375, 375א, 376, 376ב, 377 ו–377א, בסימן ז' לפרק י'
8.  לפי סעיפים 379, 380, 381 ו–382 בסימן ח' לפרק י'
9.  לפי סעיפים 402 ו–404, בסימן ג' לפרק י"א
10.  לפי סעיפים 427 ו–428, בסימן ו' לפרק י"א
    עבירות בחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998
1.  לפי סעיף 5
    עבירות בפקודת התעבורה
1.  לפי סעיפים 64 ו–64א
  (תיקונים: התשס"ה, התשס"ז, התשע"ב)


תוספת ראשונה א'
 
   (סעיף 2 להגדרה "עבירת מין או אלימות חמורה")
   חלק א'
   לענין סעיפים 7(ב), 8(ג)(2), 16 או 17
עבירות בחוק העונשין המנויות בתוספת הראשונה
1.  עבירות המנויות בפרט 2.
2.  עבירות המנויות בפרט 3, למעט לפי סעיפים 303 ו–304.
3.  עבירות המנויות בפרט 4, למעט לפי סעיפים 334 ו–337.
4.  עבירות המנויות בפרט 5, למעט לפי סעיף 349.
5.  עבירות המנויות בפרט 6.
6.  עבירות המנויות בפרט 7.
7.  עבירות המנויות בפרט 9.
8.  עבירות המנויות בפרט 10.
   חלק ב'
   לענין סעיפים 8(ג)(2), 16 או 17
עבירות בחוק העונשין המנויות בתוספת הראשונה
1.  עבירות המנויות בפרט 1, עבירה לפי סעיף 334, המנויה בפרט 4, ועבירות המנויות בפרט 8, והכל כשנפגע העבירה הוא בן משפחתו של החשוד, הנאשם או הנידון; בפרט זה, "בן משפחתו" - כל אחד מאלה:
(1)  מי שמקיים או שקיים עם החשוד, הנאשם או הנידון מערכת יחסים זוגית;
(2)  קטין או חסר ישע, שהחשוד, הנאשם או הנידון, לפי הענין, אחראי עליו או היה אחראי עליו; לענין פסקה זו, "אחראי על קטין או חסר ישע" כהגדרתו בסעיף 368א לחוק העונשין.
2.  עבירות לפי סעיפים 303 ו–304, המנויות בפרט 3. עבירות לפי פקודת התעבורה
1.  עבירות לפי סעיפים 64 ו–64א.
  (תיקון התשס"ח)


תוספת ראשונה ב' 7
 
   (סעיף 17(ג))


עבירות בחוק העונשין
 
1.  עבירות לפי סעיפים 298, 300 ו–305.
2.  עבירה לפי סעיף 329.
3.  עבירות לפי סעיפים 345 ו–347(ב).
4.  עבירות לפי סעיפים 369, 370, 371, 372, 373, 374 ו374-א.
5.  עבירה לפי סעיף 402.
  [תיקונים: התשס"ה, התשס"ה (מס' 2), התשע"ב (מס' 2)]


תוספת שניה
 
   (סעיף 8(ג)(1))
  השלב בהליך הפלילי הגוף מוסר המידע
1. העברת חומר החקירה לתובע לפי הוראות סעיף 60 לחוק סדר הדין הפלילי; הגוף החוקר
 
 
  השלב בהליך הפלילי הגוף מוסר המידע
2. החלטה שלא לחקור לפי הוראות סעיף 59 לחוק סדר הדין הפלילי; יידוע לגבי שלב זה יהיה כאמור בסעיף 63 לחוק סדר הדין הפלילי ויכלול גם הודעה על זכות הערר לפי סעיף 64 לחוק האמור; הגוף החוקר
3. החלטה שלא להעמיד את החשוד לדין לפי הוראות סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי; יידוע לגבי שלב זה יהיה כאמור בסעיף 63 לחוק סדר הדין הפלילי ויכלול גם הודעה על זכות הערר לפי סעיף 64 לחוק האמור; הגוף החוקר
3א.8 סגירת התיק בהסדר עם החשוד, לפי סימן א'1 בפרק ד' לחוק סדר הדין הפלילי; התובע
4. שחרור של החשוד או הנאשם ממעצר בתנאים כאמור בסימן ו' לפרק ב' בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996, לרבות פירוט התנאים, ובלבד שבית המשפט או הקצין הממונה קבע שתנאי השחרור, כולם או חלקם, נועדו להגן על נפגע העבירה; יידוע על שלב זה יכלול גם הודעה על כך שנפגע העבירה רשאי להעתיק את פירוט תנאי השחרור האמורים; לגבי שחרור חשוד - משטרת ישראל; לגבי שחרור ממעצר עד תום ההליכים -
התובע
5. העמדת החשוד לדין לפי הוראות סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי; התובע
6. החלטה לעכב את ההליך הפלילי לפי הוראות סעיף 231 לחוק סדר הדין הפלילי או כל החלטה אחרת, לפי כל דין, להפסיק את ההליך הפלילי; היועץ המשפטי לממשלה או התובע לפי הענין
7. מועדי הדיונים בבית המשפט, למעט הדיון שבו מתקיימת על כך; התובע
8. הכרעת הדין לפי הוראת סעיף 182 לחוק סדר הדין הפלילי או סעיף 21 לחוק הנוער; התובע
9. גזר הדין לפי הוראות סעיף 193 לחוק סדר הדין הפלילי או החלטת בית משפט לנוער לפי סעיפים 24 עד 26 לחוק הנוער; התובע
10. הגשת ערעור על פסק הדין לפי הוראות פרק ז' לחוק סדר הדין הפלילי. התובע
 
  [תיקונים: התשס"ה (מס' 2), התשס"ו, התשס"ח, התשע"א, התשע"ב (מס' 2)]


תוספת שלישית
 
   (סעיף 8(ג)(2))
  השלב בהליך הפלילי הגוף מוסר המידע
1. שם החוקר שמונה כאחראי על חקירת העבירה; הגוף החוקר
2. מעצרו של החשוד או הנאשם או שחרורו ממעצר, לפי הוראות פרק ב' לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה -
מעצרים), התשנ"ו-1996, או פרק ג' לחוק הנוער;
לגבי חשוד -
משטרת ישראל; לגבי נאשם -
התובע
3. כוונה לעכב את ההליך הפלילי לפי הוראות סעיף 231 לחוק סדר הדין הפלילי; יידוע לגבי שלב זה יכלול גם הודעה על זכותו של הנפגע להביא את עמדתו בענין לפי הוראות סעיף 16; היועץ המשפטי לממשלה או מי שהוסמך על ידו להחליט בבקשה
3א.9 כוונה להגיע להסדר לסגירת תיק עם החשוד, לפי סימן א'1 בפרק ד' לחוק סדר הדין הפלילי; התובע
4. (א) הודעה על העמדת החשוד לדין כאמור בפרט 5 בתוספת השניה תכלול גם הסבר על כך שיש אפשרות שהתביעה תגיע להסדר טיעון עם הנאשם והודעה על זכותו להביע את עמדתו בענין לפי הוראות סעיף 17(א);(ב) פרטיו של הסדר טיעון המתגבש עם הנאשם, והודעה על זכותו של נפגע העבירה להביע את עמדתו לעניין פרטיו של הסדר הטיעון האמור לפי הוראות סעיף 17(א), למעט בעבירות המפורטות בסעיף 17(ב);(ג) בעבירות המנויות בתוספת ראשונה ב' - פרטיו של הסדר טיעון שהתגבש עם הנאשם, והודעה על זכותו של נפגע העבירה להביע את עמדתו לעניין הסדר הטיעון בפני גורם מאשר, לפי הוראות סעיף 17(ג); התובע
5. (א) מתן צו פיקוח לפי סעיף 12 לחוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, התשס"ו-2006, לרבות תנאי הפיקוח והמעקב כאמור בסעיף 13(4), (5), (7) ו–(9) עד (11) לאותו חוק, וכן כל שינוי בתקופת תוקפו של הצו או בתנאי מתנאיו כאמור בסעיפים 14 ו–23 לאותו חוק;(ב)2הודעה על כך שמי שהוצא נגדו צו פיקוח כאמור בסעיף קטן (א) מתגורר או עובד, או עבר להתגורר או לעבוד, בתחום היועץ המשפטי לממשלה או נציגו
 
 
  הרשות המקומית שבתחומה נמצא מקום המגורים או מקום העבודה של נפגע העבירה או שנפגע העבירה הודיע כי הוא מתכוון לעבור אליו, ואם היישוב שבו נמצא מקום המגורים או מקום העבודה של הנפגע הוא בתחום מועצה אזורית -
שם המועצה האזורית בלבד, והכל בכפוף לאלה:(1)  ההודעה תימסר בתקופת תוקפו של צו הפיקוח;(2)  ההודעה תימסר ככל שהמידע מצוי במרשם לפי סעיף 19 לחוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, התשס"ו2006-;(3)  ההודעה תימסר רק לנפגע עבירה שהודיע בכתב על רצונו להיות מיודע כאמור לפרקליטות המחוז שהגישה את הבקשה לצו פיקוח כאמרור בסעיף קטן (א).
 
 


תוספת רביעית 10
 
   (סעיף 10)
  השלב בהליך הפלילי הגוף מוסר המידע
1. תחילת ריצוי מאסרו בפועל או אשפוזו בבית חולים, שבו אושפז על פי צו של בית משפט לפי חוק חולי נפש, התשנ"א-1991 (להלן - בתי חולים), של הנאשם או הנידון לפי הענין; שירות בתי הסוהר או בית החולים, לפי הענין
2. יציאת הנידון לחופשה ממאסר או מבית חולים והמועד הצפוי לחזרתו ממנה; שירות בתי הסוהר או בית החולים, לפי הענין
3. מועד הבאת הנידון לפני ועדת השחרורים, לפי הוראות חוק שחרור על–תנאי ממאסר, התשס"א-2001; יידוע לגבי שלב זה יכלול גם הודעה על זכותו של הנפגע להביע את עמדתו לפני ועדת השחרורים לפי הוראות סעיף 19; שירות בתי הסוהר
 
 
  השלב בהליך הפלילי הגוף מוסר המידע
3א. החלטת ועדת שחרורים אם לשחרר את הנידון שחרור על–תנאי או לא; שירות בתי הסוהר
4. תנאים לשחרור הנידון ממאסר לפי הוראות סימן ה' לפרק ב' לפקודת בתי הסוהר, שמטרתם להגן על הנפגע; שירות בתי הסוהר
5. בריחת הנאשם או הנידון ממאסר או מבית חולים; שירות בתי הסוהר או בית החולים, לפי הענין
6. מועד שחרור הנאשם או הנידון ממאסר או מבית חולים; שירות בתי הסוהר או בית החולים, לפי הענין
7. בקשת הנידון מנשיא המדינה לחנינה או להקלה בעונשו כאמור בסעיף 11(ב) לחוק–יסוד: נשיא המדינה; מחלקת חנינות במשרד המשפטים
8. החלטת נשיא המדינה למתן חנינה או להקלה בעונשו של הנידון כאמור בסעיף 11(ב) לחוק–יסוד: נשיא המדינה. לשכת נשיא המדינה
 
 
אריאל שרון עוזי לנדאו מאיר שטרית
ראש הממשלה השר לביטחון פנים שר המשפטים
 
 
משה קצב   אברהם בורג
נשיא המדינה   יושב ראש הכנסת
 

 
1.  ס"ח 1782, התשס"א (21.3.2001), עמ' 183.
תיקונים:  ס"ח 1892, התשס"ג (1.6.2003), עמ' 395;
  ס"ח 1961, התשס"ה (17.11.2004), עמ' 11;
  ק"ת 6373, התשס"ה (27.2.2005), עמ' 478 [התשס"ה (מס' 2)];
  ס"ח 2050, התשס"ו (3.1.2006), עמ' 244;
  ס"ח 2067, התשס"ז (29.10.2006), עמ' 6 (הצ"ח - ממשלה 231, התשס"ו, עמ' 236 והצ"ח - כנסת 99, התשס"ו, עמ' 18);
  ס"ח 2164, התשס"ח (9.7.2008), עמ' 624. הצ"ח - כנסת 200, התשס"ח, עמ' 136;
  ס"ח 2317, התשס"ח (17.8.2011), עמ' 1170. הצ"ח - ממשלה 475, התש"ע, עמ' 164;
  ס"ח 2328, התשע"ב (29.12.2011), עמ' 94. הצ"ח - כנסת 418, התשע"ב, עמ' 30;
  ס"ח 2374, התשע"ב (2.8.2012), עמ' 604 [התשע"ב (מס' 2)]. הצ"ח - ממשלה 416, התשס"ט, עמ' 210 (תיקון עקיף במסגרת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 66), התשע"ב-2012).
2.  עפ"י תיקון התשע"ב (מס' 2), החל ביום 2.5.13 יוכנסו בסעיף 9 התיקונים הבאים: (א) ברישה, אחרי "לעיין בכתב האישום נגד הנאשם" יבוא "או בהסדר לסגירת תיק כאמור בסימן א'1 בפרק ד' לחוק סדר הדין הפלילי, לפי העניין"; (ב) בפסקה (1), אחרי "עיון כאמור בכתב האישום" יבוא "או בהסדר לסגירת תיק";
3.  ראה צו זכויות נפגעי עבירה (החלה הדרגתית של סעיף 10 לחוק ושינוי התוספת הרביעית לחוק), התשס"ג-2003.
4.  עפ"י תיקון התשע"ב (מס' 2), החל ביום 2.5.13 יוכנסו בסעיף 17 התיקונים הבאים: (א) בכותרת השוליים, אחרי "הסדר טיעון" יבוא "או הסדר לסגירת תיק"; (ב) בסעיף קטן (א), אחרי "הסדר טיעון המתגבש עם הנאשם" יבוא "או שהתביעה תגיע להסדר לסגירת תיק עם החשוד או על פרטיו של הסדר לסגירת תיק המתגבש עם החשוד"; (ג) בסעיף קטן (ב), אחרי "הודעה על פרטיו של הסדר טיעון המתגבש עם הנאשם" יבוא "או על פרטיו של הסדר לסגירת תיק המתגבש עם החשוד, לפי העניין" ואחרי "לעניין פרטיו של הסדר הטיעון" יבוא "או ההסדר לסגירת תיק"; (ד) בסעיף קטן (ג), אחרי "שהתגבש עם הנאשם" יבוא "או על פרטיו של הסדר לסגירת תיק שמתגבש עם החשוד", אחרי "לעניין הסדר הטיעון" יבוא "או ההסדר לסגירת תיק, לפי העניין," ואחרי "על הסדר הטיעון" יבוא "או על ההסדר לסגירת תיק, לפי העניין";.
5.  תחילתו של ס"ק 17(ב) ביום 9.1.2009.
6.  תחילתו של סעיף זה - רטרואקטיבית מיום 21.12.02. בתקופה מאז תאריך זה ועד יום 1.6.03 (יום פרסומו של תיקון התשס"ג), ללא תוטל חובה ולא תינתן זכות מכוח הסעיפים המנויים בסעיף האמור.
7.  תחילת תוקפה של תוספת ראשונה ב' ביום 9.1.2009.
8.  תחילת תוקפו של פרט 3א לתוספת השניה - ביום 2.5.13.
9.  תחילת תוקפו של פרט 3א לתוספת השלישית - ביום 2.5.13.
10.  פרט 5(ב) לתוספת השלישית לחוק יחול מיום 17.8.11 ולמשך שנה.
11.  התוספת תוקנה בסעיף 8 לצו זכויות נפגעי עבירה (החלה הדרגתית של סעיף 10 לחוק ושינוי התוספת הרביעית לחוק), התשס"ג-2003 (ק"ת 6249, התשס"ג, עמ' 824). בנוסח המובא כאן משולבות הוראות הצו.
 
+ שלח משוב