Hebrew  |  English  |  Russian  |  

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 דף הבית >> אגרות בית משפט 2014
 
                                          

אגרה בשקלים חדשים
אגרות בית משפט  2014
בית משפט שלום  
1. תביעה לסכום כסף קצוב 2.5% מהסכום הנתבע כערכו בעת הגשת התובענה ולא פחות מ-744
 
2. תביעה לפי תקנה 5 6,835 ש"ח
3. תביעה לפי תקנה 3 657 ש"ח
4. תביעה אחרת 1,707 ש"ח
5. תביעה בבית דין לשכירות לפי תקנה 3 240 ש"ח
5.א בקשת רשות ערעור (להלן - בר"ע) וערעור על החלטת ראש הוצאה לפועל 415 ש"ח
6. ערעור או ערר למעט בערעור כאמור בפרט 5א 657 ש"ח
7. בקשה שאינה פטורה מאגרה לפי תקנות אלה 247 ש"ח
     
בית משפט מחוזי  
8. תביעה לסכום כסף קצוב 2.5% מהסכום הנתבע כערכו בעת הגשת התובענה ו-1% מהסכום הנתבע בעבור כל סכום שמעל 24,235,382 שקלים חדשים
9. תביעה לפי תקנה 5 42,721 ש"ח
10. תביעה לפי תקנה 3 1,156 ש"ח
11.  תביעה אחרת 3,189 ש"ח
12. בר"ע על החלטת ביניים של בית משפט שלום
499 ש"ח
13. בר"ע על פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות 499 ש"ח
16. ערעור על פסק דין של בית משפט שלום 1,403 ש"ח
16.א ערעור על החלטת נשיא בית משפט השלום שהוגש לפי סעיף 49 (ב) (3) לחוק 51 בעד כל תובענה שבשל העברתה לבית משפט אחר מוגש ערעור
17. ערעור אחר או ערר 905 ש"ח
18. עתירת אסיר או עציר לפי פקודת בתי הסוהר או לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר 76 ש"ח
19. בקשה שאינה פטורה מאגרה לפי תקנות אלה 497 ש"ח
בית משפט לענינים מינהליים  
20. עתירה מינהלית, למעט בעתירה כאמור בפרט 20א 1,975 ש"ח
20א. עתירה מינהלית, כאמור בפרט 37 לתוספת הראשונה לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, שעניינה פיטורין או שחרור של שוטר או סוהר מו החייל או מו השירות, לפי העניין, למעט עתירה שעניינה פיטורין או שחרור של שוטר או סוהר מן החייל בשל כל אחד מאלה:
(א) התנהגות החורגת מאמות המידה הנדרשות משוטר או      סוהר בדרגתו או במעמדו;
(ב) הרשעה בבית משפט בביצוע עבירה פלילית
סכום האגרה לפי פרט 6
21. ערעור מינהלי 1,403 ש"ח
22. תובענה מינהלית 2.5% מהסכום הנתבע כערכו בעת הגשת התובענה ו-1% מהסכום הנתבע בעבור כל סכום שמעל 24,235,382 שקלים חדשים
23. עתירת אסיר 76 ש"ח
     
בית המשפט העליון  
24. עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק 1,819 ש"ח
25. בר"ע על החלטת ביניים של בית משפט מחוזי או בר"ע על החלטה בעתירת אסיר או עציר 499 ש"ח
26. בר"ע על פסק דין של בית משפט מחוזי בערעור או עתירה לדיון נוסף 1007 ש"ח
27. ערעור על פסק דין של בית משפט מחוזי 3,001 ש"ח
28. ערעור על פסק דין של בית משפט מחוזי בערעור
(לאחר קבלת רשות) או דיון נוסף (לאחר קבלת
העתירה לדיון נוסף)
יש להשלים את סכום הבר"ע לסכום בעבור ערעור
29. ערעור על החלטת רשם של בית המשפט העליון 1,007 ש"ח
29.א ערעור על החלטת מנהל בתי המשפט שהוגש לפי סעיף 78א (ג)(3) לחוק 71 בעד כל תובענה שבשל העברתה לבית משפט אחר מוגש ערעור
30. ערעור אחר או ערר 1,819 ש"ח
31. ערעור על החלטה בענין פסלות שופט 1,007 ש"ח
     
כללי  
32. עשיית תצהיר 48 ש"ח
33. סכום לניכוי מהחזר לפי תקנה 15 499 ש"ח
34. סכום לניכוי בבית משפט שלום 712 ש"ח
35. סכום לניכוי בבית משפט מחוזי 1,212 ש"ח
 
סדר דין אזרחי
 
+ שלח משוב